คาร์บอนฟุตปริ้นท์ผลิตภัณฑ์ (ผู้ทวนสอบ)

คลิ๊กดูข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ - นามสกุล
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
บริษัท
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
โทรศัพท์
088-2667441, 054-466666 ต่อ 3398
อีเมล
gmc.up2564@gmail.com
ชื่อ - นามสกุล
บริษัท แอดวานซ์ อินทิเกรทเตด ดีวิลอปเมนท์ เอเจนซี่ จำกัด
บริษัท
บริษัท แอดวานซ์ อินทิเกรทเตด ดีวิลอปเมนท์ เอเจนซี่ จำกัด
โทรศัพท์
086 375 1637
อีเมล
sontaya_krich@hotmail.com
ชื่อ - นามสกุล
หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ
บริษัท
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์
053-942086, 089 944 6998
อีเมล
sate@eng.cmu.ac.th
ชื่อ - นามสกุล
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
บริษัท
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์
02 942 8844, 087 471 9702
อีเมล
vgreenku@gmail.com
ชื่อ - นามสกุล
เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
บริษัท
หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์
053 944 146 ต่อ 962, 089 944 6998
อีเมล
sate@eng.cmu.ac.th
ชื่อ - นามสกุล
หาญพล พึ่งรัศมี
บริษัท
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โทรศัพท์
02 564 3001, 087 050 3666
อีเมล
pharnpon@engr.tu.ac.th
ชื่อ - นามสกุล
อธิวัตร จิรจริยาเวช
บริษัท
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
โทรศัพท์
02 564 6500 ต่อ 4856, 089 772 5110
อีเมล
athiwatj@mtec.or.th
ชื่อ - นามสกุล
แชบเบียร์ กีวาลา
บริษัท
ณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โทรศัพท์
02 470 8309/10 ต่อ 4139, 086 622 7564
อีเมล
shabbir_g@jgsee.kmutt.ac.th
ชื่อ - นามสกุล
รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
บริษัท
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (VGREEN, KU) คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์
02 562 5555 ต่อ 1508
อีเมล
fscirwm@ku.ac.th