ผู้ได้รับการรับรอง

หน่วย : ราย

ข้อมูลจาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

มาตรฐานระบบการจัดการ

ข้อมูล ณ มี.ค.67 (ราย)

ISO 9001 : ระบบบริหารงานคุณภาพ

1,827 ราย

ISO 14001 : ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

622 ราย

มอก./OHSAS 18001, ISO 45001 : ระบบการจัดการอาชีว อนามัยและความปลอดภัย

297 ราย

ISO 50001 : ระบบการจัดการพลังงาน

46 ราย

จำนวนทั้งหมด

2,792

ที่มา : 1 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม http://appdb.tisi.go.th/tis_dev/p7_iso9000/iso_info.php#

หน่วย : ราย

ข้อมูลจาก International Organization for Standardization (ISO)

มาตรฐานระบบการจัดการ

ข้อมูล ณ มี.ค. 256ึ7 (ราย)

ISO 9001 : ระบบบริหารงานคุณภาพ

16,182

ISO 14001 : ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

5,206

ISO 45001 : ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

1,822

ISO 50001 : ระบบการจัดการพลังงาน

166

ISO 22000 : ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร

661

ISO/IEC 27001 : ระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ

976

ISO 13485 : ระบบบริหารงานคุณภาพสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์

317

ISO 22301 : ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

158

ISO 20000-1 : ระบบการจัดการการบริการข้อมูลสารสนเทศ

140

ISO 28000 : ระบบการจัดการความปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทาน

2

ISO 39001 : ระบบการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน

48

ISO 37001 : ระบบการจัดการการต่อต้านการติดสินบน

3

จำนวนทั้งหมด

25,681

ที่มา :  ISO Survey 2022 : https://www.iso.org/committee/54998.html?t=KomURwikWDLiuB1P1c7SjLMLEAgXOA7emZHKGWyn8f3KQUTU3m287NxnpA3DIuxm&view=documents#section-isodocuments-top