ผู้ได้รับการรับรอง

หน่วย : ราย

ข้อมูลจาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

มาตรฐานระบบการจัดการ

ข้อมูล ณ ส.ค.66 (ราย)

ISO 9001 : ระบบบริหารงานคุณภาพ

1,827 ราย

ISO 14001 : ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

622 ราย

มอก./OHSAS 18001, ISO 45001 : ระบบการจัดการอาชีว อนามัยและความปลอดภัย

297 ราย

ISO 50001 : ระบบการจัดการพลังงาน

46 ราย

จำนวนทั้งหมด

2,792

ที่มา : 1 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม http://appdb.tisi.go.th/tis_dev/p7_iso9000/iso_info.php#

หน่วย : ราย

ข้อมูลจาก International Organization for Standardization (ISO)

มาตรฐานระบบการจัดการ

ข้อมูล ณ ส.ค. 2566 (ราย)

ISO 9001 : ระบบบริหารงานคุณภาพ

12,711

ISO 14001 : ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

4,381

ISO 45001 : ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

1,459

ISO 50001 : ระบบการจัดการพลังงาน

197

ISO 22000 : ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร

377

ISO/IEC 27001 : ระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ

370

ISO 13485 : ระบบบริหารงานคุณภาพสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์

286

ISO 22301 : ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

81

ISO 20000-1 : ระบบการจัดการการบริการข้อมูลสารสนเทศ

46

ISO 28000 : ระบบการจัดการความปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทาน

3

ISO 39001 : ระบบการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน

23

ISO 37001 : ระบบการจัดการการต่อต้านการติดสินบน

1

จำนวนทั้งหมด

19,935

ที่มา :  ISO Survey 2021 : https://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=18808772&objAction=browse&viewType=1l