รู้จักมาตรฐาน

รู้จักมาตรฐาน

เป็นการสรุปสาระสำคัญของมาตรฐานระบบการจัดการที่กำลังมีบทบาทอยู่ในปัจจุบัน ประกอบด้วย ชื่อมาตรฐาน วันที่ประกาศใช้ หน่วยงานเจ้าของมาตรฐาน ขอบเขตการนำไปใช้ องค์กรที่นำไปใช้ สาระสำคัญของมาตรฐาน ประโยชน์จากการจัดทำมาตรฐานและการส่งเสริมจากภาครัฐ
มตช. 10-2565

การจัดการเพื่อมุ่งสู่การฝังกลบ กากอุตสาหกรรมเป็นศูนย์ – ข้อกำหนด

ISO/IEC 27001:2022

Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements

มตช. 9-2565

การตรวจสอบย้อนกลับการรีไซเคิลพลาสติกและการประเมินความสอดคล้องและส่วนผสม รีไซเคิล-ข้อกำหนด

ISO 41000: 2018

Facility management — Management systems — Requirements with guidance for use

มตช. 2 เล่ม 2-2564 ระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียน สําหรับองค์กร เล่ม 2  ข้อกําหนด

CIRCULAR ECONOMY MANAGEMENT SYSTEM FOR ORGANIZATION PART 2: REQUIREMENTS

มตช. 2-2562 แนวทางการใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กร

FRAMEWORK FOR IMPLEMENTING THE PRINCIPLES OF THE CIRCULAR ECONOMY IN ORGANIZATIONS - GUIDE

ISO 9001:2015 / มอก.9001-2559

Quality management systems -- Requirements

ISO 56002:2019

ISO 56002:2019 Innovation management - Innovation management system Guidance

ISO 30401: 2018

มาตรฐานระบบการจัดการองค์ความรู้ ข้อกำหนด

ISO 45001: 2018

เป็นมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S) สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับองค์กรทุกประเภท ทุกขนาด โดยมุ่งหวังให้มีการปรับปรุงผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างต่อเนื่อง