ผู้เชี่ยวชาญ

เป็นการรวบรวมข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ โดยจัดทำเป็นฐานข้อมูล (Database)

อัพเดทข้อมูลล่าสุด : วันที่ 1 มีนา่คม 2567
ชื่อ - นามสกุล
เกรียงไกร สร้อยนาค
บริษัท
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โทรศัพท์
0-4528-8373-5 ต่อ 2307
อีเมล
-
ชื่อ - นามสกุล
เกษศิรินทร์ เกษแก้ว
บริษัท
นักวิชาการ สถาบันอาหาร
โทรศัพท์
0-2886-8088
อีเมล
-
ชื่อ - นามสกุล
เกียรติพร หง้าภัทรพงศ์
บริษัท
สถาบันไฟฟ้าฯ
โทรศัพท์
08-6668-7440
อีเมล
-
ชื่อ - นามสกุล
เขมจิรา คุ้มศาสตรา
บริษัท
โทรศัพท์
0-2617-1723-36
อีเมล
-
ชื่อ - นามสกุล
เขมชาติ หวังกิจจามร
บริษัท
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
โทรศัพท์
0-2617-1727 ต่อ 316
อีเมล
Kemchat@masci.or.th
ชื่อ - นามสกุล
ธกรพล ชีวาสิทธิ์
บริษัท
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โทรศัพท์
-
อีเมล
-
ชื่อ - นามสกุล
วัชรากร ชนชื่นชมวงศ์
บริษัท
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โทรศัพท์
-
อีเมล
-
ชื่อ - นามสกุล
เนาวรัตน์ ไชยพัฒน์
บริษัท
นักวิชาการ สถาบันอาหาร
โทรศัพท์
0-2886-8088
อีเมล
-
ชื่อ - นามสกุล
เบญจวรรณ อึ้งกุศลมงคล
บริษัท
บริษัท เอ็นไวโร่ แปซิฟิค จำกัด
โทรศัพท์
0-2699-4102
อีเมล
-
ชื่อ - นามสกุล
เบญญาพร เรณูสวัสดิ์
บริษัท
อิสระ
โทรศัพท์
08-6374-4063
อีเมล
-