Standard Life Cycle

Update : 1 เมษายน 2566

วงจรชีวิตของการพัฒนามาตรฐาน ที่อ้างอิงตาม International Harmonized Stage Code
ขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization : ISO)

บทวิเคราะห์มาตรฐาน

มาตรฐานหรือกฏระเบียบ
ที่ต้องเร่งดำเนินการ

มาตรฐานหรือกฏระเบียบ
ที่ต้องเฝ้าระวัง

มาตรฐานหรือกฏระเบียบ
ที่ยอมรับได้

Warning Sign