Search มาตรฐานและกฎระเบียบ

มาตรฐานและกฎระเบียบ

ISO/IEC 30161-2:2023 Internet of Things (IoT) — Data exchange platform for IoT services — Part 2: Transport interoperability between nodal points

มาตรฐานนี้ระบุรายการต่อไปนี้สำหรับความสามารถในการทำงานร่วมกันของการขนส่งระหว่างจุดโหนดในแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนข้อมูล IoT (IoT DEP)

ISO/IEC 30179:2023 Internet of Things (IoT) — Overview and general requirements of IoT system for ecological environment monitoring

มาตรฐานนี้ระบุระบบ Internet of Things สำหรับการตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยา

ISO/IEC 22989:2022 Information technology — Artificial intelligence — Artificial intelligence concepts and terminology

มาตรฐานฉบับนี้กำหนดคำศัพท์เฉพาะสำหรับ AI และอธิบายแนวคิดในด้าน AI

ISO/IEC 23053:2022 Framework for Artificial Intelligence (AI) Systems Using Machine Learning (ML)

มาตรฐานนี้สร้างเฟรมเวิร์กปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการเรียนรู้ของเครื่อง (ML) สำหรับการอธิบายระบบ AI ทั่วไปโดยใช้เทคโนโลยี ML กรอบงานอธิบายส่วนประกอบของระบบและหน้าที่ในระบบนิเวศ AI

ISO/IEC 24668:2022 Information technology — Artificial intelligence — Process management framework for big data analytics

มาตรฐานฉบับนี้ให้กรอบสำหรับการพัฒนากระบวนการเพื่อใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร โดยไม่คำนึงถึงอุตสาหกรรมหรือภาคส่วนใด

ISO/IEC 23894:2023 Information technology — Artificial intelligence — Guidance on risk management

มาตรฐานนี้ให้คำแนะนำว่าองค์กรที่พัฒนา ผลิต ปรับใช้ หรือใช้ผลิตภัณฑ์ ระบบ และบริการที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI)

ISO 23537-1:2022 Requirements for sleeping bags — Part 1: Thermal, mass and dimensional requirements for sleeping bags designed for limit temperatures of ‐20°C and higher

มาตรฐานฉบับนี้ระบุข้อกำหนด วิธีการทดสอบ และข้อกำหนดอื่น ๆ สำหรับการติดฉลากถุงนอนขนาดผู้ใหญ่สำหรับใช้ในกิจกรรมกีฬาและเวลาว่างที่อุณหภูมิจำกัด ≥ ‐20 °C เกี่ยวกับคุณลักษณะทางความร้อน ขนาด และมวล

IWA 42:2022 Net zero guidelines

มาตรฐานนี้ให้หลักการชี้นำและข้อเสนอแนะเพื่อให้แนวทางทั่วไปทั่วโลกบรรลุผลสำเร็จในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ผ่านการจัดแนวความคิดริเริ่มโดยสมัครใจและการนำมาตรฐาน นโยบาย และระเบียบข้อบังคับระดับชาติและนานาชาติมาใช้

ISO 14093:2022 Mechanism for financing local adaptation to climate change — Performance-based climate resilience grants — Requirements and guidelines

มาตรฐานฉบับนี้กำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับกลไกที่อิงตามประเทศในช่องทางการเงินด้านสภาพอากาศไปยังหน่วยงานระดับย่อยเพื่อสนับสนุนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในท้องถิ่น

ISO 23230:2023 Space systems — Paints and varnishes — Processes, procedures, and requirements for coating materials and coatings

มาตรฐานฉบับนี้กำหนดข้อกำหนดหลักสำหรับ: — ทางเลือกของวัสดุเคลือบและสารเคลือบสำหรับการใช้งานในอวกาศ — กระบวนการและขั้นตอนการตรวจสอบวัสดุเคลือบผิว — ขั้นตอนการเตรียมและการควบคุมคุณภาพของพื้นผิวที่ทาสี — การควบคุมคุณภาพของสารเคลือบที่ใช้