คาร์บอนฟุตปริ้นท์องค์กร (ที่ปรึกษา)

คลิ๊กดูข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ - นามสกุล
หน่วยปฏิบัติการวิจัยการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
บริษัท
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์
085 121 3489, โทรสาร 02 218 6670
อีเมล
sawitrita.8@gmail.com
ชื่อ - นามสกุล
หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ
บริษัท
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์
053-942086, 089 944 6998
อีเมล
sate@eng.cmu.ac.th
ชื่อ - นามสกุล
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
บริษัท
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์
02 942 8844, 087 471 9702
อีเมล
vgreenku@gmail.com
ชื่อ - นามสกุล
เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
บริษัท
หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์
053 944 146 ต่อ 962, 089 944 6998
อีเมล
sate@eng.cmu.ac.th
ชื่อ - นามสกุล
หาญพล พึ่งรัศมี
บริษัท
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โทรศัพท์
02 564 3001, 087 050 3666
อีเมล
pharnpon@engr.tu.ac.th
ชื่อ - นามสกุล
รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
บริษัท
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (VGREEN, KU) คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์
02 562 5555 ต่อ 1508
อีเมล
fscirwm@ku.ac.th