มาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน (ISO 50001) - ผู้ตรวจประเมิน

ชื่อ - นามสกุล
เอนก เทียนบูชา
บริษัท
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
โทรศัพท์
08-1634-5528
อีเมล
-
ชื่อ - นามสกุล
เอดีล หะยีอุมา
บริษัท
บริษัท เอนคอส จำกัด
โทรศัพท์
08-1640-3210
อีเมล
-
ชื่อ - นามสกุล
ชาติสยาม ธรรมจินดา
บริษัท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ
โทรศัพท์
-
อีเมล
-
ชื่อ - นามสกุล
เพ็ญประภา เลิศล้ำไตรภพ
บริษัท
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
โทรศัพท์
0-2617-1727 ต่อ 324
อีเมล
Penprapa@masci.or.th
ชื่อ - นามสกุล
เบญญาพร เรณูสวัสดิ์
บริษัท
อิสระ
โทรศัพท์
08-6374-4063
อีเมล
-
ชื่อ - นามสกุล
วัชรากร ชนชื่นชมวงศ์
บริษัท
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โทรศัพท์
-
อีเมล
-
ชื่อ - นามสกุล
ธกรพล ชีวาสิทธิ์
บริษัท
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โทรศัพท์
-
อีเมล
-
ชื่อ - นามสกุล
เขมชาติ หวังกิจจามร
บริษัท
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
โทรศัพท์
0-2617-1727 ต่อ 316
อีเมล
Kemchat@masci.or.th
ชื่อ - นามสกุล
เขมจิรา คุ้มศาสตรา
บริษัท
โทรศัพท์
0-2617-1723-36
อีเมล
-
ชื่อ - นามสกุล
เกียรติพร หง้าภัทรพงศ์
บริษัท
สถาบันไฟฟ้าฯ
โทรศัพท์
08-6668-7440
อีเมล
-