มาตรฐานแรงงานไทย

ชื่อ - นามสกุล
วรรณพร ชุ่มอินทร์
บริษัท
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
โทรศัพท์
0-2617-1727 ต่อ 210
อีเมล
wannaporn@masci.or.th
ชื่อ - นามสกุล
ศุภวรรณ สท้านไตรภพ
บริษัท
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
โทรศัพท์
0-2617-1727 ต่อ 225
อีเมล
Suphawan@masci.or.th
ชื่อ - นามสกุล
วรภา ดงไม้สถิตย์
บริษัท
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
โทรศัพท์
0-2617-1727 ต่อ 223
อีเมล
Worapa@masci.or.th
ชื่อ - นามสกุล
ปัญญปภพ ฉันทมนตรี
บริษัท
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
โทรศัพท์
0-2617-1727 ต่อ 313
อีเมล
Panpapob@masci.or.th
ชื่อ - นามสกุล
นพพร บุญนำ
บริษัท
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
โทรศัพท์
0-2617-1727 ต่อ 315
อีเมล
Nopporn@masci.or.th
ชื่อ - นามสกุล
ธนภัทร ปิยะภากร
บริษัท
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
โทรศัพท์
0-2617-1727 ต่อ 777
อีเมล
Thanaphat@masci.or.th
ชื่อ - นามสกุล
จุรีพร บุญ-หลง
บริษัท
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
โทรศัพท์
0-2617-1727 ต่อ 224
อีเมล
Jureeporn@masci.or.th
ชื่อ - นามสกุล
จงรักษ์ โรจน์พลาเสถียร
บริษัท
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
โทรศัพท์
0-2617-1727 ต่อ 222
อีเมล
Jongrak@masci.or.th
ชื่อ - นามสกุล
กุลชนก เจนศิริพิกุล
บริษัท
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
โทรศัพท์
0-2617-1727 ต่อ 208
อีเมล
Kulchanok@masci.or.th