ระบบการจัดการด้านอาหาร

ชื่อ - นามสกุล
อนุสรณ์ เปี่ยมปรีชา
บริษัท
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
โทรศัพท์
0-2617-1723-36
อีเมล
Anusorn@masci.or.th
ชื่อ - นามสกุล
นริศ ประยูรศักดิ์
บริษัท
นักวิชาการ สถาบันอาหาร
โทรศัพท์
0-2886-8088
อีเมล
-
ชื่อ - นามสกุล
อิศรพงษ์ พงษ์ศิริกุล
บริษัท
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์
0-5394-8233 ต่อ 8235
อีเมล
-
ชื่อ - นามสกุล
อลิศรา ตลึงผล
บริษัท
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
โทรศัพท์
0-2617-1727 ต่อ 603
อีเมล
alisara@masci.or.th
ชื่อ - นามสกุล
อรุณี เอกพาณิชย์ถาวร
บริษัท
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
โทรศัพท์
0-2617-1727 ต่อ 336
อีเมล
Arunee@masci.or.th
ชื่อ - นามสกุล
อรอุมา นวลมังสอ
บริษัท
บริษัท ทริปเปิ้ล อี คอนซัลแตนท์ จำกัด
โทรศัพท์
0-7420-9029
อีเมล
-
ชื่อ - นามสกุล
อภินันท์ สมพรพัฒนา
บริษัท
นักวิชาการ สถาบันอาหาร
โทรศัพท์
0-2886-8088
อีเมล
-
ชื่อ - นามสกุล
สุวิมล สุระเรืองชัย
บริษัท
หจก.จิตประภัสสร คอนซัลแตนท์
โทรศัพท์
-
อีเมล
-
ชื่อ - นามสกุล
สุเมธ อึ้งอโนทัย
บริษัท
บริษัท เอ็นไวโร่ แปซิฟิค จำกัด
โทรศัพท์
0-2699-4102
อีเมล
-
ชื่อ - นามสกุล
สุกานดา สุรวโณบล
บริษัท
นักวิชาการ สถาบันอาหาร
โทรศัพท์
0-2886-8088
อีเมล
-