ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (TIS/BS OHSAS 18001)

ชื่อ - นามสกุล
Malcolm Wroe
บริษัท
อิสระ
โทรศัพท์
087 940 9274
อีเมล
malcolm.wroe@kbassociates.com.sg
ชื่อ - นามสกุล
Songkun Phooruan
บริษัท
อิสระ
โทรศัพท์
089 681 2192
อีเมล
detl.qciso@gmail.com
ชื่อ - นามสกุล
Phachara Ponmani
บริษัท
อิสระ
โทรศัพท์
02 990 6500
อีเมล
p.ponmani@gmail.com
ชื่อ - นามสกุล
ภูเมศ รักปาน
บริษัท
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
โทรศัพท์
0-2617-1723-36
อีเมล
-
ชื่อ - นามสกุล
เฉลิมพงษ์ ภู่งาม
บริษัท
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
โทรศัพท์
0-2617-1723-36
อีเมล
-
ชื่อ - นามสกุล
วรรณพร ชุ่มอินทร์
บริษัท
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
โทรศัพท์
0-2617-1727 ต่อ 210
อีเมล
wannaporn@masci.or.th
ชื่อ - นามสกุล
อรรจน์ฉฏา เหงี่ยมวิจาวัฒ
บริษัท
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
โทรศัพท์
0-2617-1727 ต่อ 325
อีเมล
Atchada@masci.or.th
ชื่อ - นามสกุล
ศุภวรรณ สท้านไตรภพ
บริษัท
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
โทรศัพท์
0-2617-1727 ต่อ 225
อีเมล
Suphawan@masci.or.th
ชื่อ - นามสกุล
วรภา ดงไม้สถิตย์
บริษัท
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
โทรศัพท์
0-2617-1727 ต่อ 223
อีเมล
Worapa@masci.or.th
ชื่อ - นามสกุล
พัฒนพงศ์ บำรุงสุข
บริษัท
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
โทรศัพท์
0-2617-1727 ต่อ 317
อีเมล
Pattanapongse@masci.or.th