ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ISO 22301)

ชื่อ - นามสกุล
ชวาธิป จินดาวิจักษณ์
บริษัท
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
โทรศัพท์
0-2617-1727 ต่อ 888
อีเมล
chavatip@masci.or.th
ชื่อ - นามสกุล
อรุณี เอกพาณิชย์ถาวร
บริษัท
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
โทรศัพท์
0-2617-1727 ต่อ 336
อีเมล
Arunee@masci.or.th
ชื่อ - นามสกุล
อรรจน์ฉฏา เหงี่ยมวิจาวัฒ
บริษัท
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
โทรศัพท์
0-2617-1727 ต่อ 325
อีเมล
Atchada@masci.or.th
ชื่อ - นามสกุล
สุจินดา อัศวสุจินดารัตน์
บริษัท
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
โทรศัพท์
0-2617-1727 ต่อ 209
อีเมล
Sujinda@masci.or.th
ชื่อ - นามสกุล
วรภา ดงไม้สถิตย์
บริษัท
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
โทรศัพท์
0-2617-1727 ต่อ 223
อีเมล
Worapa@masci.or.th
ชื่อ - นามสกุล
นพพร บุญนำ
บริษัท
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
โทรศัพท์
0-2617-1727 ต่อ 315
อีเมล
Nopporn@masci.or.th
ชื่อ - นามสกุล
ธีรกุล บุญยงค์
บริษัท
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
โทรศัพท์
0-2617-1727 ต่อ 307
อีเมล
Teerakul@masci.or.th
ชื่อ - นามสกุล
ฐานิต ปิยะศิริศิลป์
บริษัท
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
โทรศัพท์
0-2617-1727 ต่อ 300
อีเมล
Thanit@masci.or.th
ชื่อ - นามสกุล
จงรักษ์ โรจน์พลาเสถียร
บริษัท
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
โทรศัพท์
0-2617-1727 ต่อ 222
อีเมล
Jongrak@masci.or.th
ชื่อ - นามสกุล
กุลชนก เจนศิริพิกุล
บริษัท
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
โทรศัพท์
0-2617-1727 ต่อ 208
อีเมล
Kulchanok@masci.or.th