สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ข้อมูลจาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

มาตรฐานระบบการจัดการ

ข้อมูล ณ มี.ค.67 (ราย)

ISO 9001 : ระบบบริหารงานคุณภาพ

1,827 ราย

ISO 14001 : ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

622 ราย

มอก./OHSAS 18001, ISO 45001 : ระบบการจัดการอาชีว อนามัยและความปลอดภัย

297 ราย

ISO 50001 : ระบบการจัดการพลังงาน

46 ราย

จำนวนทั้งหมด

2,792

ที่มา : 1 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม http://appdb.tisi.go.th/tis_dev/p7_iso9000/iso_info.php#