Search มาตรฐานและกฎระเบียบ

ISO 23738:2021 Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) — Measurement method of spectral reflectance of fine ceramic thin films under humid conditions

ประเทศเกี่ยวข้อง
สหภาพยุโรป,สหรัฐอเมริกา,อื่นๆ
สาขาอุตสาหกรรมสินค้า
อุตสาหกรรมเซรามิก
วันที่บังคับใช้
2021-04-29
มาตรฐานประเภท
สมัครใจ
ขอบข่าย

เซรามิกสมัยใหม่

สรุปรายละเอียดสำคัญ

มาตรฐานนี้ระบุขั้นตอนในการวัดการสะท้อนแสงของฟิล์มเซรามิกบางชั้นดีในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสัมพัทธ์แปรผันโดยใช้เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์เอนกประสงค์

แหล่งข้อมูล:
https://www.iso.org/standard/76802.html