สำรวจความคิดเห็นการใช้บริการ Intelligence Unit ของสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
เป็นศูนย์ข้อมูลด้านการมาตรฐานระบบการจัดการ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการส่วนหนึ่ง จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม มีการรวบรวมข้อมูลและบทวิเคราะห์ต่างๆ เกี่ยวกับมาตรฐานระบบการจัดการ ความเคลื่อนไหวของมาตรฐาน และสาระสำคัญของมาตรฐานระบบการจัดการ รวมถึงข้อพึงระวังเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการขอรับรอง กรณีตัวอย่างผลสำเร็จของผู้นำระบบการจัดการมาปฏิบัติ

1) อาชีพ
2) ประเภทของอุตสาหกรรมของท่าน/ประเภทของอุตสาหกรรมที่ท่านสนใจ
3) สำรวจความคิดเห็นการใช้บริการเว็บไซต์ Intelligence Unit ของสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

 9,452 ผู้เข้าชมทั้งหมด