กรณีตัวอย่าง CSR-DIW : กรณีศึกษาในการนำมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000 – Social Responsibility) ไปใช้ในเชิงธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก

เพื่อให้องค์กรภาคอุตสาหกรรมสามารถดำเนินกิจการได้อย่างเป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงต้องอาศัยเครื่องมือหรือแนวทางการดำเนินงานที่เป็นที่ยอมรับ สามารถประยุกต์ใช้ได้จริง และตรวจสอบได้ ซึ่งเครื่องมือหรือแนวทางที่มีการนามาประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง คือ มาตรฐานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น ISO 26000 : 2010 Guidance on Social Responsibility ที่เป็นมาตรฐานสากล และ มอก. 26000 – 2553 แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ที่เป็นมาตรฐานของไทย

คู่มือฉบับนี้จัดทำโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ร่วมกับสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการนาเสนอกรณีตัวอย่างที่ได้จากการศึกษาองค์กรที่มีการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐาน ISO 26000 หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการดำเนินงาน ปัจจัยความสาเร็จ และอุปสรรคในการประยุกต์ใช้มาตรฐาน โดยมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะองค์กรขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถนำไปใช้ศึกษาและนำไปประยุกต์ใช้กับแต่ละองค์กรตามความเหมาะสม

>>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<<