กรณีตัวอย่าง ISO 14001 : กรณีตัวอย่างที่ 11 (ผลิตสารเคมี)

1. บริษัท K จำกัด

 • ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ

บริษัทพัฒนาและผลิตสาร Zeolite รวมถึงการจัดจำหน่ายสารเคมีสำหรับระบบบำบัดน้ำดีและน้ำเสีย ซึ่งมีสัดส่วนในการจัดจำหน่ายในประเทศ : ต่างประเทศ เป็น 20:80 โดยส่งออกประเทศญี่ปุ่น บริษัทก่อตั้งในปี พ.ศ.2533 ปัจจุบันมีจำนวนพนักงานทั้งสิ้นประมาณ 50 คน

บริษัทได้รับการรับรองในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 ซึ่งได้รับการรับรองครั้งแรกในปี พ.ศ.2539 มาก่อนได้รับการรับรองในมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 โดยได้รับการรับรองครั้งแรกในปี พ.ศ.2542 และได้รับการรับรองครั้งล่าสุดในปี พ.ศ.2548

 • ก่อนการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)

ในช่วงก่อนการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม บริษัทประสบปัญหาเกี่ยวกับการไม่ทราบว่าเรื่องใดเป็นลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ (Significant Environmental Aspects: SEAs) ของบริษัท และมีปัญหาในเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัท และเหตุผลที่ทำให้บริษัทตัดสินใจจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) เนื่องจาก

 1. เป็นความต้องการของผู้บริหารภายในบริษัท
 2. บริษัทมีความตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมทั้งภายในบริษัทและชุมชนใกล้เคียง
 3. ต้องการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัท
 4. ต้องการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันต้องการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อบังคับของภาครัฐและประเทศคู่ค้า
 5. ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ขณะที่บริษัทเริ่มจัดทำมาตรฐาน ISO 14001 นั้น บริษัทไม่มีการจัดจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำระบบเนื่องจากทางบริษัทมีการทำการศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 14001 และมีการปรึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงระบบโดยขอคำแนะนำจากหน่วยรับรองระบบ (Certification Body: CB) นอกจากนี้บริษัทได้จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับความรู้เรื่องมาตรฐาน ISO 14001 ให้กับพนักงานโดยใช้วิทยากรจากภายในบริษัท โดยบริษัทได้ขอการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 อย่างต่อเนื่อง เป็นจำนวน 2 ครั้ง (3 ปี/ครั้ง)

 • สถานการณ์การนำมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2004) มาใช้ในบริษัท

 • สิ่งที่ได้รับจากการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ช่วยทำให้บริษัทฯ มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้น และระบบฯ ยังสามารถช่วยแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทได้เห็นผลจริง ได้แก่ เรื่องการคัดแยกขยะ ทำให้มีขยะที่ต้องถูกกำจัดลดน้อยลง นอกจากนี้ยังสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ โดยสะท้อนในรูปของ

 1. ช่วยลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงภายในบริษัทจากเดิมก่อนการจัดทำมาตรฐาน ISO 14001 ร้อยละ 20
 2. การลดค่าไฟภายในองค์กรจากเดิมก่อนการจัดทำมาตรฐาน ISO 14001 ร้อยละ 20
 3. การลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดของเสียภายในองค์กรจากเดิมก่อนการจัดทำมาตรฐาน ISO 14001 ร้อยละ 20 เนื่องจากสามารถควบคุมของเสียจากแหล่งกำเนิดได้

ซึ่งทางบริษัทถือว่ามาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ให้ความคุ้มค่ามาก ในเรื่องต้นทุนในการผลิตลดลง

 • แนวโน้มของมาตรฐานและระเบียบ/ข้อกำหนดใหม่ ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่จะมีผลกระทบต่อบริษัท

ปัจจุบันบริษัทจัดทำมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเฉพาะมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 เพียงมาตรฐานเดียวเท่านั้น เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อบังคับของภาครัฐ และเป็นความต้องการของผู้บริหารภายในบริษัท

 • ปัญหาและอุปสรรคจากการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2004)

ประสบปัญหาบ้างในเรื่องของการจัดทำระบบ แต่ขอคำแนะนำจากหน่วยรับรองระบบ (Certification Body: CB) ซึ่งสามารถนำคำแนะนำนั้น ๆ มาประยุกต์ให้เข้ากับการดำเนินงานของบริษัทได้