กรณีตัวอย่าง ISO 14001 : กรณีตัวอย่างที่ 12 (จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า)

1. บริษัท L จำกัด

 • ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ

บริษัทตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน รวมถึงการบริการหลังการขาย บริษัทก่อตั้งในปี พ.ศ.2527 ปัจจุบันมีจำนวนพนักงานทั้งสิ้นประมาณ 220 คน

บริษัทไม่ได้ขอการรับรองในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 แต่ได้ขอการรับรองในมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 โดยได้รับการรับรองครั้งแรกในปี พ.ศ.2542 และได้รับการรับรองครั้งล่าสุดในปี พ.ศ.2549

 • ก่อนการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)

ในช่วงก่อนการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม บริษัทประสบปัญหาเกี่ยวกับการไม่ทราบว่าเรื่องใดเป็นลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ (Significant Environmental Aspects: SEAs) ของบริษัท และประสบปัญหาในเรื่องการจัดเก็บเอกสารยังไม่เป็นระบบเท่าที่ควร ซึ่งเหตุผลที่ทำให้บริษัทตัดสินใจจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) คือ

 1. เป็นนโยบายของบริษัทแม่ (สำนักงานใหญ่)
 2. เป็นความต้องการของผู้บริหารภายในบริษัท
 3. บริษัทมีความตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมทั้งภายในบริษัทและชุมชนใกล้เคียง
 4. ต้องการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัท
 5. ต้องการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
 6. ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ขณะที่บริษัทเริ่มจัดทำมาตรฐาน ISO 14001 นั้น บริษัทไม่มีการจัดจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำระบบ นอกจากนี้บริษัทได้จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับความรู้เรื่องมาตรฐาน ISO 14001 ให้กับพนักงานโดยใช้วิทยากรจากภายในบริษัท โดยบริษัทได้ขอการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 อย่างต่อเนื่อง เป็นจำนวน 3 ครั้ง (3 ปี/ครั้ง)

 • สถานการณ์การนำมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2004) มาใช้ในบริษัท

 • สิ่งที่ได้รับจากการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ช่วยทำให้บริษัทฯ มีประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงขึ้น และระบบฯ สามารถช่วยแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทได้ ซึ่งได้แก่ เรื่องมลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศ มลพิษทางดิน และการจัดการของเสีย โดยบริษัทสามารถปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย นอกจากนี้ยังสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ โดยสะท้อนในรูปของ

 1. การลดค่าไฟภายในองค์กรจากเดิมก่อนการจัดทำมาตรฐาน ISO 14001 ร้อยละ 5
 2. การลดค่าน้ำภายในองค์กรจากเดิมก่อนการจัดทำมาตรฐาน ISO 14001 ร้อยละ 5

ซึ่งทางบริษัทถือว่ามาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ให้ความคุ้มค่าในระดับปานกลาง ในเรื่องการจัดการของเสีย

 • แนวโน้มของมาตรฐานและระเบียบ/ข้อกำหนดใหม่ ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่จะมีผลกระทบต่อบริษัท

ปัจจุบันบริษัทจัดทำมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเฉพาะมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 เพียงมาตรฐานเดียวเท่านั้น เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อบังคับของภาครัฐ และเป็นความต้องการของผู้บริหารภายในบริษัท