กรณีตัวอย่าง ISO 14001 : กรณีตัวอย่างที่ 13 (สีพ่นรถยนต์)

1. บริษัท M จำกัด

 • ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ

บริษัทจัดจำหน่ายสีพ่นรถยนต์ เป็นการจำหน่ายภายในประเทศทั้งหมด ซึ่งมีจำนวนพนักงานทั้งสิ้นประมาณ 88 คน โดยบริษัทได้ขอการรับรองในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 มาก่อน โดยได้รับการรับรองตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 และได้ขอการรับรองในมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 โดยได้รับการรับรองครั้งแรกในปี พ.ศ.2545 และได้รับการรับรองครั้งล่าสุดในปี พ.ศ.2548

 • ก่อนการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)

ในช่วงก่อนการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม บริษัทประสบปัญหาเกี่ยวกับการไม่ทราบว่าเรื่องใดเป็นลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ (Significant Environmental Aspects: SEAs) ของบริษัท และประสบปัญหาในเรื่องการจัดเก็บเอกสารยังไม่เป็นระบบเท่าที่ควร ซึ่งเหตุผลที่ทำให้บริษัทตัดสินใจจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) คือ

 1. เป็นความต้องการของผู้บริหารภายในบริษัท
 2. บริษัทมีความตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมทั้งภายในบริษัทและชุมชนใกล้เคียง
 3. ต้องการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
 4. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและตลาด

ขณะที่บริษัทเริ่มจัดทำมาตรฐาน ISO 14001 นั้น บริษัทไม่มีการจัดจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำระบบ เนื่องจากมีการจัดตั้งคณะทีมงานในการจัดทำระบบฯ โดยทีมงานเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านระบบการจัดการ นอกจากนี้บริษัทได้จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับความรู้เรื่องมาตรฐาน ISO 14001 ให้กับพนักงานโดยใช้วิทยากรทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท ซึ่งมีงบประมาณในการอบรมพนักงานรวม 40,000 บาทต่อปี และบริษัทได้ขอการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 อย่างต่อเนื่อง

 • สถานการณ์การนำมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2004) มาใช้ในบริษัท

 • สิ่งที่ได้รับจากการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ช่วยทำให้บริษัทฯ มีประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงขึ้น และระบบฯ สามารถช่วยแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทได้ ซึ่งได้แก่ เรื่องมลพิษทางอากาศ ได้แก่ การปรับปรุงระบบระบายอากาศภายในโรงงาน และการจัดการของเสีย ได้แก่ การใช้ระบบ Thinner recycle ซึ่งช่วยลดปัญหาในเรื่องปริมาณของเสียได้ นอกจากนี้ยังสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ โดยสะท้อนในรูปของ

 1. ช่วยลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงภายในบริษัท
 2. การลดค่าไฟภายในองค์กรจากเดิมก่อนการจัดทำมาตรฐาน ISO 14001
 3. การลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดของเสียภายในองค์กรจากเดิมก่อนการจัดทำมาตรฐาน ISO 14001

ซึ่งทางบริษัทถือว่ามาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ให้ความคุ้มค่ามาก ในเรื่องการจัดการของเสียภายในโรงงาน

 • แนวโน้มของมาตรฐานและระเบียบ/ข้อกำหนดใหม่ ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่จะมีผลกระทบต่อบริษัท

ปัจจุบันบริษัทจัดทำมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเฉพาะมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 เพียงมาตรฐานเดียวเท่านั้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและตลาด เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อบังคับของภาครัฐ และเป็นความต้องการของผู้บริหารภายในบริษัท