กรณีตัวอย่าง ISO 14001 : กรณีตัวอย่างที่ 15 (ระบบบำบัดอากาศเสีย)

1. บริษัท Q จำกัด (ISIC 29: เครื่องจักรกลและอุปกรณ์)

 • ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ

บริษัทออกแบบ ผลิตและติดตั้งระบบบำบัดอากาศเสีย โดยผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกเสริมแรง เช่น ระบบบำบัดอากาศเสีย ถังบรรจุสารเคมี พัดลม และปั๊ม รวมถึงการผลิตผลิตภัณฑ์จากโลหะ ไม้ และวัสดุอื่น เช่น ตู้ดูดควัน ระบบกรองฝุ่น เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ โดยมีสัดส่วนการจำหน่ายในประเทศ : ต่างประเทศ คือ 10:90 โดยประเทศที่ส่งออกมากที่สุด คือ เวียดนาม กัมพูชา ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ บริษัทก่อตั้งในปี พ.ศ.2530 ปัจจุบันบริษัทมีจำนวนพนักงานทั้งสิ้นประมาณ 170 คน

บริษัทได้รับการรับรองในมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) ซึ่งได้รับการรับรองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 มาก่อนการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) โดยได้รับการรับรองครั้งล่าสุดในปี พ.ศ.2548

 • ก่อนการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)

สาเหตุที่ทำให้บริษัทตัดสินใจในการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) เนื่องจาก

 1. เป็นความต้องการของผู้บริหารภายในบริษัท
 2. บริษัทมีความตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมทั้งภายในบริษัทและชุมชนใกล้เคียง
 3. ต้องการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัทในด้านสิ่งแวดล้อม
 4. ต้องการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
 5. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและตลาด
 6. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 7. ต้องการปรับปรุงการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

ซึ่งขณะที่เริ่มต้นจัดทำมาตรฐานระบบ ISO 14001 นั้น ทางบริษัทฯ ได้จัดจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำระบบดังกล่าว แต่ขอการรับรองหลังจากนั้นอีกประมาณ 1 ปี ซึ่งช่วงที่จัดทำระบบฯ ใช้ระยะเวลาประมาณ 6-8 เดือน

ทางบริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมความรู้ความสามารถทางด้านมาตรฐาน ISO 14001 ให้กับพนักงาน โดยจัดให้มีการอบรมโดยใช้วิทยากรทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณในส่วนนี้ไว้ประมาณ 30,000 บาทต่อปี นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายในส่วนอื่น ๆ เกี่ยวกับการขอรับรองระบบดังกล่าวประมาณ 80,000 บาท

 • สิ่งที่ได้รับจากการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ทำให้บริษัทได้ภาพลักษณ์ที่ดีในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในบริษัท ลูกค้ามีความพอใจมากขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพทำงานของพนักงาน นอกจากนี้ยังแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของบริษัทในเรื่องมลพิษทางอากาศ ซึ่งได้แก่ ฝุ่นที่เกิดจากการเจียแต่งชิ้นงาน FRP แต่การจัดทำระบบฯ ดังกล่าวไม่ช่วยลดต้นทุนในการผลิตสินค้าให้กับบริษัท

ทั้งนี้ จากผลที่กล่าวมาข้างต้นบริษัทถือว่ามาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมช่วยให้บริษัทเกิดความคุ้มค่าในระดับปานกลาง ในเรื่องสภาวะแวดล้อมในการทำงานของพนักงานดีขึ้น

 • แนวโน้มของมาตรฐานและระเบียบ/ข้อกำหนดใหม่ ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่จะมีผลกระทบต่อบริษัท

บริษัทยังไม่มีแนวโน้มในการจัดทำมาตรฐานระบบอื่น ๆ นอกเหนือจากมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 และมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ที่บริษัทได้รับการรับรองแล้ว