กรณีตัวอย่าง ISO 14001 : กรณีตัวอย่างที่ 5 (หม้อแปลงไฟฟ้า)

1. บริษัท E จำกัด

 • ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ

บริษัทผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งมีทั้งการออกแบบและพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้า รวมถึงระบบจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังขนาดกลาง และตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งบริษัทมีสัดส่วนในการจำหน่ายภายในประเทศ : ต่างประเทศ เป็น 89:11 โดยประเทศที่มีการส่งออกมากที่สุดได้แก่ ดูไบ และมาเลเซีย บริษัทก่อตั้งในปี พ.ศ.2506 ปัจจุบันมีจำนวนพนักงานทั้งสิ้นประมาณ 167 คน

บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 (ในปี พ.ศ.2540) มาก่อนการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ซึ่งได้รับการรับรองครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2546 และได้รับการรับรองครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ.2549

 • ก่อนการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)

ก่อนการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม บริษัทประสบปัญหาในเรื่องที่ว่าไม่ทราบว่าอะไรเป็นลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ (Significant Environmental Aspects: SEAs) ของบริษัท โดยสาเหตุที่ทำให้บริษัทตัดสินใจจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) เนื่องจาก

 1. เป็นความต้องการของผู้บริหารภายในบริษัท
 2. บริษัทมีความตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมทั้งภายในบริษัทและชุมชนใกล้เคียง

ซึ่งบริษัทฯ ได้ขอการรับรองตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) อย่างต่อเนื่อง โดยขณะที่เริ่มจัดทำมาตรฐาน ISO 14001 นั้น บริษัทไม่มีการจัดจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำระบบดังกล่าว และบริษัทใช้ระยะเวลาในการจัดทำมาตรฐานระบบ ISO 14001 รวม 8 เดือน

นอกจากนี้ทางบริษัทได้จัดฝึกอบรมความรู้ความสามารถทางด้านมาตรฐาน ISO 14001 ให้กับพนักงาน โดยจัดให้มีการอบรมโดยใช้วิทยากรภายในบริษัทเป็นผู้อบรมให้กับพนักงาน

 • สถานการณ์การนำมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2004) มาใช้ในบริษัท

 • สิ่งที่ได้รับจากการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

หลังจากการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมบริษัทสามารถแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้จริง ซึ่งได้แก่เรื่องของการลดมลพิษทางน้ำ การจัดการของเสีย การลดการใช้เศษเหล็กรีดเย็น (วัตถุดิบหลัก) และลดการใช้น้ำประปา

นอกจากนั้นมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมยังช่วยให้บริษัทสามารถลดต้นทุนการผลิตสินค้าได้ โดยสะท้อนในรูปของ

 1. การลดค่าน้ำภายในองค์กรจากเดิมก่อนการจัดทำมาตรฐาน ISO 14001 ร้อยละ 25
 2. การลดค่าใช้จ่ายในส่วนอื่น ๆ จากเดิมก่อนการจัดทำมาตรฐาน ISO 14001 ร้อยละ 4 ได้แก่ ลดการใช้เหล็กรีดเย็น

จากผลตอบรับดังกล่าวข้างต้น บริษัทถือว่าการนำมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มาปฏิบัติแล้ว ได้รับผลความคุ้มค่าในระดับปานกลาง ในเรื่องของการลดการใช้วัตถุดิบหลัก และน้ำประปา

 • แนวโน้มของมาตรฐานและระเบียบ/ข้อกำหนดใหม่ ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่จะมีผลกระทบต่อบริษัท

บริษัทจัดทำเฉพาะมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 เท่านั้น เนื่องจากระเบียบ/ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ยังไม่มีผลกระทบต่อประเภทธุรกิจของบริษัท

 • ปัญหาและอุปสรรคจากการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2004)

ขณะจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 นั้น บริษัทไม่ประสบปัญหาใด ๆ เนื่องจากพนักงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำมาตรฐานดังกล่าวเป็นผู้ที่มีประสบการณ์จากการจัดทำมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 มาแล้ว

 • ข้อเสนอแนะ

ผู้บริหารของบริษัทควรให้การสนับสนุนในเรื่องของการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเรื่องของการใส่ใจสุขภาพและสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานของพนักงาน เมื่อผู้บริหารให้การสนับสนุนแล้วจะส่งผลให้พนักงานทุกคนให้ความร่วมมือในการจัดทำระบบดังกล่าว รวมถึงมาตรฐานระบบอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต