กรณีตัวอย่าง ISO 9001 : กรณีตัวอย่างที่ 3 (การผลิตตู้เหล็ก)

1. ข้อมูลทั่วไป
บริษัท ฯ ก่อตั้งเมื่อปี 2528 ประกอบธุรกิจประเภทการผลิตตู้เหล็กและรงเหล็ก การประกอบตู้พลาสติกสำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า และการผลิตแผงควบคุมไฟฟ้า ซึ่งเป็นการแปรรูปโลหะแผ่น โดยลูกค้าจะส่งแบบเพื่อให้บริษัทดำเนินการผลิต

ปัจจุบันบริษัทมีพนักงานทั้งหมดประมาณ 160 คน เป็นพนักงานในสำนักงาน 60 คน และพนักงานในโรงงานประมาณ 100 คน ลูกค้าเป็นผู้ผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องใช้หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มร้านค้าเพื่อนำไปขายต่อ กลุ่ม OEM (Original Equipment Manufacturing) เพื่อจ้างผลิต และกลุ่มผู้รับเหมาเพื่อนำไปติดตั้งให้กับลูกค้า โดยมีลูกค้าในประเทศประมาณร้อยละ 95 และอีกร้อยละ 5 เป็นการส่งออกต่างประเทศ ซึ่งบริษัทไม่ได้เป็นผู้ส่งออกโดยตรง แต่ลูกค้าเป็นผู้ส่งออกเอง

2. วิสัยทัศน์และกลยุทธ์หลัก
วิสัยทัศน์ของบริษัทคือ เป็นโรงงานที่ถูกเลือกเป็นอันดับแรก และกลยุทธ์สำคัญในการดำเนินงานคือ การผลิตสินค้าให้ดีกว่าที่ต้องการและรักษาสัมพันธภาพที่ดี โดยการร่วมคิดและพัฒนางานกับลูกค้าเพื่อให้ได้สินค้าที่ดีกว่า เช่น ลูกค้ารายหนึ่งได้เสนอแบบการผลิตมา บริษัทได้พิจารณาและเสนอการปรับปรุงโดยการคิดร่วมกับลูกค้าเพื่อให้ได้ชิ้นงานที่ดีกว่า สำหรับการสื่อสารกับพนักงานเพื่อให้ถึงเป้าหมายร่วมกัน โดยการพูดคุยสร้างความเข้าใจและจูงใจให้เห็นถึงประโยชน์จากการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาต่อเนื่อง ผลที่ได้รับในระยะใกล้คือ คำนิยมชมเชยจากผู้บริหาร และในระยะไกลของชีวิตการทำงานแล้วจะกลายเป็นคุณภาพของตัวพนักงานเอง ซึ่งส่งผลให้เป็นบุคลากรที่ต้องการของหน่วยงานอื่นด้วย

3. การนำระบบ ISO 9001 มาใช้ในองค์กร
บริษัทได้นำระบบ ISO 9001 มาประยุกต์ใช้ โดยเริ่มศึกษาตั้งแต่ปี 2540 ด้วยวัตถุประสงค์หลักเพื่อหาแนวทางการบริหารงาน และพัฒนาระบบการจัดเอกสาร เนื่องจากผู้บริหารสูงสูดเริ่มมีภาระกิจการอื่นที่ขยายตัวออกไป ทำให้ไม่สามารถบริหารงานแบบเดิมซึ่งมีผู้บริหารสูงสุดเป็นผู้ดูแลกำกับงานในทุกส่วน จึงได้หาเครื่องมือที่สนับสนุนการบริหารงานเช่นระบบคุณภาพ ISO 9001 ได้ และได้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารอย่างจริงจังเมื่อปี 2542 จนได้รับการรับรองในช่วงปี 2544 ใช้เวลาในการปรับปรุงพัฒนาระบบประมาณ 2 ปี ทั้งนี้ในระยะเริ่มต้นไม่ได้จัดจ้างที่ปรึกษาภายนอก แต่จัดให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมภายนอก และเมื่อปี 2542 ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำระบบตามมาตรฐานสากล (Training Led by Consultancy: TLC) ของ สมอ. อย่างไรก็ตาม ปัญหาหลักในการพัฒนาระบบคือ การตีความข้อกำหนดต่าง ๆ ซึ่งยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ จึงได้จ้างที่ปรึกษาภายนอกในช่วงก่อนขอรับการรับรอง เพื่อช่วยตรวจเช็คความครบถ้วนเหมาะสมของระบบคุณภาพและการจัดทำระบบเอกสารรองรับ สำหรับค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเตรียมระบบจนถึงได้รับการรับรอง นอกจากมีค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมเป็นระยะ ๆ ซึ่งไม่สามารถบอกตัวเลขแน่นอนได้ ยังมีค่าใช้จ่ายสมทบกับ TLC จำนวน 16,000 บาท และค่าจัดจ้างที่ปรึกษาภายนอกประมาณ 10,000 บาท ล่าสุดได้รับการตรวจประเมินเพื่อการรับรองต่อเนื่องเมื่อธันวาคม 2549

4. ผลที่เกิดขึ้นหลังการจัดทำระบบ ISO 9001
1) ด้านการเงิน
หลักการบริหารคุณภาพ ให้องค์กรกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแนวทางดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ไปสู่เป้าหมาย และให้มีการสื่อสารระหว่างบุคลากรในระดับต่าง ๆ มีการบริหารเชิงกระบวนการ ที่ต้องจัดสรรทรัพยากรและกิจกรรมต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กันอย่างเป็นกระบวนการเพื่อให้ได้ผลการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการลดค่าใช้จ่ายและลดระยะเวลาในการทำงาน

การนำระบบ ISO 9001 มาใช้ในบริษัท ส่งผลต่อดำเนินงานด้านการเงินของบริษัทได้ โดยทำให้รายได้จากกลุ่มลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นได้มาก เนื่องจากมีความได้เปรียบบริษัทคู่แข่งอื่นที่ยังไม่ได้รับการรับรอง และทำให้มีรายได้จากผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มขึ้นอันเป็นผลจากการมีกระบวนการสื่อสารที่ชัดเจนกับลูกค้าและร่วมกันคิดพัฒนาสินค้า ขณะเดียวกันระบบคุณภาพการบริหาร ISO 9001 ทำให้บริษัทสามารถรักษาและมีรายได้เพิ่มขึ้นจากกลุ่มลูกค้าเดิมได้ เนื่องจากมีความเชื่อมั่นในคุณภาพของกระบวนการผลิตและการบริการที่ได้มาตรฐาน ทั้งนี้ บริษัทได้นำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการกับลูกค้า โดยการทำงานร่วมกับลูกค้าและแนะนำปรับปรุงแบบของผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม ซึ่งนอกจากลูกค้าได้สินค้าที่มีคุณลักษณะดีกว่าแล้ว บางกรณียังเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่า จัดเป็นกระบวนการหนึ่งที่เป็นกลยุทธ์สำคัญของบริษัทและทำให้บริษัทเป็นโรงงานที่ถูกเลือกเป็นอันดับแรกของลูกค้าในการสั่งผลิตครั้งต่อไป

นอกจากนี้ ช่วงก่อนการใช้ ISO 9001 บริษัทมีปัญหาหลักของความไม่ชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละฝ่าย และไม่มีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ส่งผลให้ไม่สามารถติดตามการทำงานได้ การบริหารงานตามระบบ ISO 9001 ทำให้บริษัทมีการกำหนดผู้รับผิดชอบงานให้ชัดเจน ผู้ปฏิบัติงานร่วมกันพิจารณากำหนดกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องและจัดทำเอกสารการปฏิบัติงานเพื่อความเข้าใจตรงกัน ทบทวนข้อบกพร่องในการทำงานต่าง ๆ ทำให้บริษัทสามารถลดการสูญเสียในขั้นตอนการทำงานได้และประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำงาน รวมทั้งการร่วมพัฒนาแบบและผลิตภัณฑ์กับลูกค้า ทำให้สามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้วิศวกรสามารถวางแผนการผลิตอุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทลดต้นทุนวัตถุดิบและค่าใช้จ่ายในการผลิตได้

2) ด้านลูกค้า
ระบบ ISO 9001 ได้ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอย่างมาก โดยองค์กรต้องมีการปรับตัวและสร้างความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า มีการพัฒนาองค์กรให้เกินความคาดหมายของลูกค้า สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าอย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น และสามารถรักษาลูกค้าและมีการแนะนำต่อ ๆ กันไป

บริษัทได้นำหลักการบริหารลูกค้าดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ โดยในการติดต่อลูกค้าของหน่วยขาย ได้มีการทบทวนข้อตกลงความต้องการพร้อมให้คำแนะนำปรับแบบให้ดีกว่าที่ลูกค้าเสนอมา ซึ่งทำให้ลูกค้ารู้สึกถึงคุณค่าของบริษัทที่มีมากกว่าเมื่อเทียบกับบริษัทอื่น ปัจจุบันบริษัทกำลังปรับวิธีการเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น โดยให้หน่วยผลิตและผู้จัดการฝ่ายผลิตเข้ามีส่วนร่วมในการพูดคุยกับลูกค้า เพื่อให้สามารถทราบความต้องการได้เร็วขึ้น สำหรับระบบเอกสารการติดต่อลูกค้าที่ได้รับการพัฒนาตามกลไกของระบบ ISO 9001 ทำให้ลดข้อผิดพลาดในการติดต่อกับลูกค้าได้มาก กระบวนการผลิตที่มีความชัดเจนและเข้าใจกันด้วยระบบเอกสารการผลิต ทำให้สามารถติดตามความก้าวหน้าและสอบทานข้อบกพร่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีสินค้าชำรุดส่งคืน ส่งผลให้สินค้ามีคุณภาพและน่าเชื่อถือ ส่งมอบได้ในเวลาที่กำหนด ลูกค้ามีความพึงพอใจในการผลิตและบริการของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น สามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ได้

นอกจากนี้ ในระยะหลังบริษัทได้ปรับเพิ่มกิจกรรมสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า โดยเชิญเข้าร่วมสัมมนาและงานเลี้ยงปีละหนึ่งครั้ง สำหรับลูกค้า 40 รายแรกที่มีปริมาณการซื้อขายกับบริษัทมากที่สุด เพื่อการสื่อสารแนวทางการพัฒนาของบริษัทและให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้า สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการได้ดียิ่งขึ้น

สำหรับการวัดความพึงพอใจของลูกค้าซึ่งบริษัทได้จัดให้มีเป็นประจำ ปีละ 2 ครั้งคือช่วงกรกฎาคมและธันวาคม ผลการสำรวจครั้งล่าสุดเดือนธันวาคมนี้พบว่า บริษัทได้รับความพึงพอใจโดยรวมเพิ่มขึ้น ข้อร้องเรียนต่าง ๆ ลดลง การเปลี่ยนหรือคืนสินค้าลดลง ซึ่งเป็นผลที่เห็นได้แตกต่างอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับหลังจากการปรับปรุงระบบบริหารตาม ISO 9001

3) ด้านกระบวนการจัดการภายใน
แนวคิดการบริหารจัดการระบบคุณภาพ ISO 9001 ที่มุ่งให้มีการจัดสรรทรัพยากรและกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเป็นกระบวนการ มีการกำหนดหน้าที่ให้ชัดเจน วิเคราะห์และวัดขีดความสามารถของกิจกรรมหลัก และประเมินความเสี่ยงผลกระทบของกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผลที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น โดยกำหนดหน้าที่และเป้าหมายของกิจกรรมให้ชัดเจน สร้างความเข้าใจและให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการยอมรับและแก้ไขปัญหาร่วมกัน เน้นการปรับปรุงกิจกรรมหลักขององค์กร และวัดผลเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการลดค่าใช้จ่ายและลดระยะเวลาในการทำงาน

ในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท ได้มีกระบวนการให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นปรับปรุงงานและขั้นตอนการทำงาน โดยมีการถ่ายทอดและทำความเข้าใจวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ไปยังพนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยบุคคลเป็นส่วนที่ใกล้ชิดพนักงานที่สุดและรับหน้าที่ในการทำความเข้าใจในรายละเอียดต่าง ๆ กับพนักงานระดับปฏิบัติการ ซึ่งนอกจากมีข้อกำหนดการทำงานเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติแล้ว ยังต้องอาศัยจิตวิทยาในการโน้มน้าวให้เห็นด้วยและร่วมกันพัฒนากระบวนการทำงาน

ด้าน suppliers ซึ่งบริษัทเห็นว่ามีบทบาทสำคัญต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของบริษัท จึงมีการกำหนดกระบวนการทำงานร่วมกันและสื่อสารถึงข้อตกลงกันอย่างเป็นเอกสารชัดเจน ตัวอย่างเช่น การสั่งฉีดพลาสติกของบริษัทกรณีที่ได้รับ drawing เป็นภาษาญี่ปุ่น หากให้ supplier เป็นผู้ดำเนินการโดยลำพังแล้วอาจไม่ได้ผลตามที่ต้องการ บริษัทจึงได้ร่วมทำงานด้วยเพื่อกำหนดคุณภาพของปัจจัยที่จะนำมาผลิตต่อได้อย่างตรงเป้าหมาย สำหรับขั้นตอนการผลิตต่าง ๆ ได้กำหนดเป็นกระบวนการย่อยและให้หัวหน้างานเป็นผู้ตรวจคุณภาพผลการทำงานและประเมินผู้ปฏิบัติงานด้วย โดยวิธีการปฏิบัติงานที่ได้รับการพัฒนาร่วมกันและสร้างความเข้าใจที่ตรงกันแล้ว ทำให้พนักงานสามารถผลิตสินค้าและให้บริการได้อย่างถูกต้อง ตัวอย่างเช่น การรับ order และผลิต เมื่อมีการทบทวนข้อตกลงกับลูกค้าตามแบบฟอร์ม เพื่อใส่รายละเอียดต่าง ๆ แล้ว จะมีการตรวจเช็คกับแบบหรือ drawing เพื่อความถูกต้องก่อนจัดส่งให้หน่วยผลิต โดยวิศวกรทำการแปลเป็นสเป็คที่เหมาะสำหรับทำการตัดและผลิตหรือประกอบต่อไป นอกจากนี้ในการเบิกจ่ายซึ่งได้กำหนดระบบและจัดทำเอกสารเพื่อให้ผู้ปฏิบัติสามารถแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องได้ในเวลาที่ทันต้องการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

การประยุกต์ใช้ระบบ ISO 9001 ได้ส่งผลให้บริษัทมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยหรือแผนกที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันวิเคราะห์และทบทวนการปฏิบัติงาน ตัวอย่างเช่น การผลิตตู้ RACK ซึ่งผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันทบทวนและปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยปรับเปลี่ยนวิธีการเรียงแผ่นเหล็ก การปั๊ม และการประกอบกัน ส่งผลให้สามารถประหยัดการใช้วัสดุและลดการสูญเสียของเศษเหลือได้

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดการประชุมผู้บริหารหรือ Management review ที่มีขึ้นทุกครึ่งปี เพื่อทบทวนปัญหาการดำเนินงานที่ผ่านมาและกำหนดมาตรการในการแก้ไข และผลักดันให้กระบวนการภายในเป็นระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการประชุมเพื่อรายงานผลตาม KPI ทุกต้นเดือนโดยเทียบกับแผนเป้าหมาย และหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข โดยให้นำเสนอ action plan ในช่วงปลายเดือนเพื่อพิจารณาและมอบหมายงานปรับปรุงแก้ไขร่วมกัน

ผลจากการนำ ISO 9001 มาประยุกต์ใช้ในบริษัท ส่งผลให้บริษัทลดปัญหาการจัดเก็บเอกสาร กระบวนการจัดการภายในของบริษัทมีความเป็นระบบ สร้างความชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละฝ่าย และลดปัญหาในการสื่อสารระหว่างพนักงานด้วยกันและกับลูกค้าด้วย ลดปัญหาของเสียและเวลาในการปฏิบัติงานซ้ำซ้อน ทำให้ประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้น และคุณภาพของสินค้าตรงกับความต้องการของลูกค้า

4) การเรียนรู้และพัฒนา
ข้อสำคัญประการหนึ่งของการบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 คือ การดำเนินงานโดยให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมและเข้าใจในบทบาทขององค์กร การร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดร่วมกัน ตลอดจนมีการประเมินผลงานตนเอง มีการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์ใหม่ ๆ และปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนนี้ได้มีผลกระทบต่อการเรียนรู้และพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคลขององค์กรด้วย

การประยุกต์ใช้ ISO 9001 ในบริษัทนี้ได้สนับสนุนให้ทักษะและความสามารถการทำงานของบุคลากรเพิ่มขึ้น โดยพนักงานเมื่อเริ่มเข้าทำงาน ต้องได้รับการปฐมนิเทศและอบรมขั้นตอนการปฏิบัติงานจากเอกสารที่ได้รับการจัดทำอย่างเป็นระบบแล้ว ซึ่งค่านิยมสำคัญต่อการจัดฝึกอบรมของบริษัทคือ ต้องการให้เกิดการเรียนรู้และบอกให้รู้มากขึ้น “learning and tell them more” รวมทั้งมีการอบรมความรู้ในการปฏิบัติงานขั้นพื้นฐานต่าง ๆ และ on the job training เพื่อให้การทำงานได้คุณภาพและมาตรฐานตามที่กำหนดกันไว้ นอกจากนี้ มีกระบวนการแก้ไขปัญหาที่เกิดร่วมกัน โดยการจัดทีมเพื่อทบทวนพิจารณาข้อบกพร่องและหาแนวทางแก้ไข ซึ่งผู้ปฏิบัติงานสามารถร่วมกำหนดเป้าหมายที่ต้องการและเสนอแนวทางที่ต้องแก้ไขได้

ผลที่เกิดขึ้นหลังจากนำ ISO 9001 มาใช้ในองค์กรแล้ว ได้มีส่วนช่วยให้พนักงานมีศักยภาพและความสามารถการทำงานสูงขึ้น ลดความเสียหายจากการปฏิบัติงานผิดพลาดได้มาก วัฒนธรรมการทำงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดในโรงงานคือ การที่ไม่มีของหรือวัสดุงานวางไว้ที่พื้นดั่งแต่ก่อนที่ปฏิบัติกัน และที่สำคัญคือการรู้จักทำงานเป็นกลุ่มและวิเคราะห์ได้ว่าสิ่งที่ได้ทำไปนั้นไม่ถูกต้องอย่างไร นำไปสู่การมอบหมายงานระหว่างกันเพื่อให้มีการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ตกลงร่วมกันได้ ส่งผลให้พนักงานมีความรู้สึกดีและพอใจในการทำงานมากขึ้น ซึ่งแตกต่างกับระยะเริ่มต้นประยุกต์ใช้ ISO 9001 ที่พนักงานมีความสับสนและไม่ยอมรับเนื่องจากไม่คุ้นกับการทำงานที่เป็นระบบ สำหรับการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน ปัจจุบันบริษัทได้นำมาใช้เพื่อสนับสนุนด้านสต๊อกและระบบบัญชี โดยสามารถช่วยให้การทำงานเป็นระบบและมีข้อมูลสำคัญในการบริหารงานได้ แต่ยังไม่มีการใช้โดยตรงเพื่อการจัดเก็บแบบสินค้าและการออกแบบปรับปรุงผลิตภัณฑ์

5. ปัญหาอุปสรรค
อุปสรรคสำคัญของบริษัทในช่วงก่อนของการใช้ระบบคุณภาพ ISO 9001 คือ ปัญหาความไม่ชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละฝ่าย/หน่วย และปัญหาด้านการจัดเก็บเอกสารและบันทึกการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นระบบ ส่งผลให้การดำเนินงานภายในไม่สามารถติดตามความก้าวหน้าและประสานงานกันได้อย่างเป็นระบบ และในช่วงต้นของการนำระบบคุณภาพมาประยุกต์ ได้พบกับปัญหาการตีความข้อกำหนดและการไม่ยอมรับของบุคลากร เนื่องจากความเคยชินในวิธีการทำงานแบบเดิม จึงต้องจัดให้มีการฝึกอบรมและหาที่ปรึกษาให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบ และต้องมีการสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานพร้อมกำหนดขั้นตอนการทำงานให้ชัดเจนขึ้นเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยภายหลังจากการใช้ระบบคุณภาพ ISO 9001 แล้ว ปัญหาดังกล่าวได้ลดลงตามลำดับ

6. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
บริษัทเห็นว่าระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 จัดเป็นระบบพื้นฐานที่มีความจำเป็นต่อการบริหารงานองค์กร ทำให้บริษัทที่ไม่มีความรู้เรื่องการบริหาร สามารถใช้เป็นโครงร่างเบื้องต้นในการปรับปรุงบริหารงาน และเสริมด้วยเครื่องมือการบริหารอื่น ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น ดังนั้น การใช้ ISO 9001 ในบริษัทจึงมีความคุ้มค่ามาก เนื่องจากทำให้บริษัทได้พัฒนาการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อถือให้กับลูกค้า ช่วยลดปัญหาในเรื่องระบบเอกสาร ความชัดเจนของหน้าที่และการมอบหมายผู้ปฏิบัติงาน และเป็นเครื่องมือผลักดันให้เกิดการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แต่ทั้งนี้อาจไม่สามารถช่วยลดปัญหาด้านต้นทุนการผลิตโดยตรงได้ เนื่องจากขึ้นกับราคาของวัตถุดิบ สำหรับหน่วยงานที่ต้องการนำระบบคุณภาพนี้มาใช้ในองค์กร ควรศึกษาก่อนว่าภายในองค์กรได้มีหลักการของการบริหารจัดการแล้วหรือไม่ ถ้ายังไม่มีควรเริ่มต้นได้โดยการประยุกต์ใช้ระบบ ISO 9001 เนื่องจากสามารถช่วยเพิ่มมุมมองการเรียนรู้และพัฒนาการบริหารจัดการได้ ทำให้เพิ่มศักยภาพและความสามารถของบุคลากรในด้านที่จำเป็นได้เป็นอันดับเบื้องต้น สำหรับภาครัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดบริการฝึกอบรมและจัดหาวิทยากรหรือที่ปรึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อให้บริษัทต่าง ๆ สามารถเริ่มปรับปรุงระบบบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งภาครัฐควรจัดให้สิทธิประโยชน์อื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการจูงใจให้นำระบบ ISO 9001 ไปใช้อย่างแพร่หลาย