กรณีตัวอย่าง ISO 9001 : กรณีตัวอย่างที่ 1 (อุตสาหกรรมเคมี)

1. ข้อมูลทั่วไป
บริษัทฯ เป็นธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โดยเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องอื่น ๆ ขนาดใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของไทย และมีกำลังการผลิตโอเลฟินส์ เป็นอันดับ 3 ของภูมิภาคเอเชีย บริษัทมีผลิตภัณฑ์หลักคือ โอเลฟินส์ ซึ่งประกอบด้วยเอทิลินและโพรพิลีน รวมทั้งมีผลิตภัณฑ์พลอยได้อื่น ๆ ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต่อเนื่อง ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลผลิต รวมทั้งบริษัทยังดำเนินการด้านสาธารณูปการต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า น้ำ ไอน้ำ ท่าเทียบเรือ และระบบกำจัดของเสีย ทำให้สามารถบริหารจัดการกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังจำหน่ายหรือให้บริการแก่กลุ่มโรงงานปิโตรเคมีอื่นอีกด้วย

2. วิสัยทัศน์และกลยุทธ์หลัก
วิสัยทัศน์ของบริษัทคือ เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเคมี และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม โดยกำหนดกลยุทธ์สำคัญการดำเนินงานไว้ 2 ส่วนคือ สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ chemical based เช่น เอทิลิน โพรพิลีน มิกซ์ซีโฟว์ ฯลฯ ซึ่งจัดเป็นผลิตภัณฑ์ต้นน้ำ เนื่องจากโครงสร้างราคาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้และจะขึ้น/ลงตามตลาด และกระบวนการผลิตไม่มีการเปลี่ยนแปลง จึงให้เน้นกลยุทธ์ต้นทุนการผลิตต่ำ ในขณะที่กลุ่มผลิตภัณฑ์ polymer based เช่น ถุงพลาสติก ขวด PET ส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ชำระล้างร่างกายและภาชนะ ส่วนประกอบของอาหารสัตว์ ฯลฯ ซึ่งจัดเป็นผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง โดยตลาดมีสภาวะการแข่งขันค่อนข้างสูง จึงให้เน้นกลยุทธ์การสร้างความหลากหลายของผลผลิต ทั้งนี้ กลยุทธ์การดำเนินงานทั้งสองส่วนจะช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของวงจรราคาผลิตภัณฑ์ จึงส่งผลให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายในการขยายตัวอย่างยั่งยืนได้

3. การนำระบบ ISO 9001 มาใช้ในองค์กร
การนำระบบ ISO 9001 มาประยุกต์ใช้ ได้ดำเนินการโดยบุคลากรของบริษัท ไม่ได้มีการจ้างที่ปรึกษาภายนอก แต่อาศัยการดูงานด้านนี้ขององค์กรอื่นในต่างประเทศ และจัดหาวิทยากรให้การฝึกอบรมบุคลากร โดยมีเหตุผลสำคัญคือ ต้องการสร้างมาตรฐานการทำงานและให้เกิดความเข้าใจตรงกันในขณะนั้น เนื่องจากมีการดำเนินกิจกรรมหรืองานต่อเนื่องต่าง ๆ ร่วมกับหลายองค์กร บริษัทใช้ระยะเวลาการพัฒนาประมาณ 9-12 เดือน จนได้รับการรับรองครั้งแรกเมื่อปี 2539 และได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่องมาตลอด จนกระทั่งในปี 2543 ได้รับการรับรองตามมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001: 2000 โดยครอบคลุมการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เอทิลีนและโพรพิลีน ทั้งนี้ ยังมีความมุ่งมั่นที่จะใช้ระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ให้ความสำคัญกับลูกค้า เน้นการพัฒนาบุคลากร ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน และประสิทธิผลของระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล

นอกจากมาตรฐาน ISO 9001 แล้ว บริษัทยังได้รับการรับรองมาตรฐานข้อกำหนดทั่วไป ว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025 มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS 18001/OHSAS 18001 และมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 รวมทั้งได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Class Award) จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เมื่อปี 2547

4. ผลที่เกิดขึ้นหลังการจัดทำระบบ ISO 9001
1) ด้านการเงิน
หลักการบริหารคุณภาพส่วนของความเป็นผู้นำ ซึ่งผู้บริหารต้องตั้งเป้าหมายและทิศทางองค์กร โดยการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแนวทางดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ไปสู่เป้าหมาย และลดความผิดพลาดในการสื่อสารระหว่างบุคลากรในระดับต่าง ๆ รวมทั้งหลักการบริหารเชิงกระบวนการ ที่ต้องจัดสรรทรัพยากรและกิจกรรมสัมพันธ์กันอย่างเป็นกระบวนการเพื่อให้ได้ผลที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น กำหนดหน้าที่ให้ชัดเจน วิเคราะห์และวัดขีดความสามารถของกิจกรรมหลัก และประเมินความเสี่ยงผลกระทบของกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อการลดค่าใช้จ่ายและลดระยะเวลาในการทำงาน

สำหรับ บริษัทฯ เห็นว่าการใช้ระบบ ISO 9001 ไม่ได้มีส่วนโดยตรงต่อบริษัทในการทำให้ผลดำเนินงานด้านการเงินของบริษัทสูงขึ้น จึงไม่สามารถประเมินผลในเชิงปริมาณที่ชัดเจน แต่สามารถส่งผลกระทบโดยอ้อม เนื่องจากบริษัทได้ประยุกต์หลักการบริหารระบบคุณภาพ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์การดำเนินงาน มีการกำหนดสายงานที่รับผิดชอบงานต่าง ๆ โดยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์บริษัท จัดทำเอกสารการปฏิบัติงานที่นำไปสู่ความเข้าใจตรงกัน รวมทั้งการทบทวนข้อร้องเรียนของลูกค้า ทบทวนข้อบกพร่องและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการทำงาน และเสนอผู้บริหารถึงการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานตามกลไกการบริหารระบบคุณภาพ ทำให้ทุกสายงานและผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายต่าง ๆ มีแนวทางการทำงานชัดเจน สามารถลดการสูญเสียในขั้นตอนการทำงานได้ ประหยัดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการทำงาน ซึ่งส่งผลให้ผลิตภาพในการดำเนินงานสูงขึ้น

2) ด้านลูกค้า
หลักการพื้นฐานของ ISO 9001 เกี่ยวกับการให้ความสำคัญกับลูกค้า โดยองค์กรต้องมีการปรับตัวและสร้างเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า มีการพัฒนาองค์กรให้เกินความคาดหมายของลูกค้า สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าอย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น และสามารถรักษาลูกค้าและมีการแนะนำต่อ ๆ กันไป

เนื่องจากลูกค้าหลักของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นหรือบริษัทร่วมทุนหรือบริษัทในเครือ บริษัทจะมีความใกล้ชิดกับลูกค้ามาก สามารถรับทราบและสร้างความเข้าใจถึงสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้ กระบวนการบริหารที่เกี่ยวกับลูกค้าได้มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและจัดทำเป็นเอกสารรองรับการปฏิบัติงาน โดยในระดับภาพใหญ่ บริษัทมีการประชุมระดับนโยบายระหว่างผู้บริหารและผู้ถือหุ้นปีละครั้ง เพื่อให้ทราบถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้า รวมทั้งพิจารณาปัญหาและแนวทางแก้ไขเชิงนโยบาย ในระดับภาพย่อยมีกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องโดยหลัก ๆ เช่น การประชุม CRM (Customer Relation Management) กับลูกค้าปีละ 2 ครั้ง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการและแนวทางการทำงานร่วมกับลูกค้า การประชุมกับลูกค้า การประชุมของผู้ปฏิบัติงานกับลูกค้าทุกรายทุกเดือน เพื่อให้ทราบถึงปัญหาการทำงานและดำเนินการแก้ไขร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีการสำรวจความพึงพอใจลูกค้าเป็นประจำปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้ทราบถึงคุณภาพของสินค้าและการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า

การดำเนินการดังกล่าวข้างต้นได้สร้างคุณค่าหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าคือความสามารถในการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตลอดเวลา ส่งผลให้ลูกค้าหลักมีความเชื่อมั่นถึงการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเคมี และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมโดยสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายอย่างต่อเนื่องและปรับระบบงานให้เกิดประสิทธิผลอย่างมากขึ้น นอกจากบริษัทได้มีแนวทางการดำเนินงานกับลูกค้าทุกราย และผู้ปฏิบัติงานมีคู่มือในการนำเสนอคุณค่าให้กับลูกค้าอย่างได้มาตรฐานเดียวกันแล้ว ในการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มีเป็นประจำปีละ 2 ครั้ง คือช่วงกลางปีและปลายปี เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการทำงานของบริษัท ในการสอบถามถึงความพึงพอใจ 4 ประเด็นหลักคือ คุณภาพของสินค้าหรือบริการ ระยะเวลาการจัดส่ง การสื่อสารกับลูกค้า และความถูกต้องในเอกสารและใบสำคัญทางการค้า โดยภาพรวมบริษัทได้รับระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงสูงขึ้นภายหลังจากบริษัทได้ประยุกต์ใช้ ISO 9001 แล้ว รวมทั้งปัญหาเรื่องความผิดพลาดของเอกสารและปัญหาการให้บริการลูกค้าได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง

3) ด้านกระบวนการจัดการภายใน
ตามแนวคิดการบริหารจัดการระบบคุณภาพ ISO 9001: 2000 ที่มุ่งให้มีการจัดสรรทรัพยากรและกิจกรรมสัมพันธ์กันอย่างเป็นกระบวนการเพื่อให้ได้ผลที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ซึ่งควรกำหนดกิจกรรมที่จำเป็นอย่างเป็นระบบ กำหนดหน้าที่และเป้าหมายของกิจกรรมให้ชัดเจน สร้างความเข้าใจและให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการยอมรับและแก้ไขปัญหาร่วมกัน เน้นให้เกิดการปรับปรุงกิจกรรมหลักขององค์กร และวัดผลเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

บริษัทได้ใช้แนวคิดการบริหารจัดการข้างต้นเป็นเครื่องมือหนึ่งผลักดันการจัดกระบวนการภายในให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้ทุกส่วนดำเนินกิจกรรมหลักได้อย่างสัมพันธ์และสมเหตุสมผล รวมทั้งการให้บุคลากรทุกระดับได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเต็มที่ ตัวอย่างเช่น กระบวนการวางแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ได้กำหนดระยะเวลาและบทบาทหน้าที่ของหน่วยรับผิดชอบไว้ชัดเจน กล่าวคือ ช่วงเดือนกันยายนของแต่ละปี หน่วยตลาด หน่วยวางแผน หน่วยบุคลากร และหน่วยพัฒนาองค์กร จะวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ในขณะที่หน่วยกลยุทธ์ จะวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก สภาวะการแข่งขัน สภาพเศรษฐกิจและสังคม และจัดเวทีเพื่อให้ผู้บริหารรับทราบข้อมูลต่าง ๆ ของทุกหน่วยที่ได้ศึกษาวิเคราะห์มาแล้วเพื่อกำหนดเป็นการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ในปีหน้าและปรับแผนกลยุทธ์ 5 ปีถัดไป ซึ่งแผนดังกล่าวจะได้รับการถ่ายทอดความต้องการแต่ละด้านและมอบหมายผู้เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการให้สอดรับ จากนั้นจะมีการสัมมนาใหญ่ สำหรับสื่อสารให้ทั้งองค์กรได้รับทราบและสร้างความเข้าใจตรงกัน เพื่อให้ทุกหน่วยสามารถทำงานตามแผนได้เมื่อเริ่มต้นเดือนมกราคมของทุกปี

นอกจากนี้ในกระบวนการตอบสนองคุณค่าให้กับลูกค้า บริษัทได้มีการรับข้อมูลและสื่อสารกับลูกค้าตาม Customer Relation Management หรือ CRM โดยตัวอย่างของกระบวนการหลัก ๆ เพื่อรับทราบข้อมูลลูกค้า เช่น การประชุม CRM ผู้บริหารปีละครั้ง เพื่อเป็นเวทีระหว่างผู้บริหาร ลูกค้า และผู้ถือหุ้นซึ่งมีบางส่วนเป็นคู่ค้า (suppliers) หลักของบริษัทได้รับทราบปัญหาและกำหนดแนวทางเชิงนโยบาย การประชุมร่วมกับลูกค้าทุกรายทุกเดือนพร้อมกันในส่วนของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับวิเคราะห์ปัญหาการทำงานที่เกิดขึ้นเพื่อหามาตรการแก้ไขและป้องกันปัญหาร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าปีละสองครั้ง (ช่วงกลางปีและปลายปี) ซึ่งกระบวนการนี้ทำให้บริษัทได้นำไปปรับปรุงกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และใช้เพื่อการตัดสินใจการวางแผนในระยะต่อไป

การดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทได้มีการจัดทำเป็นเอกสารการปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้องและจัดทำบันทึกผลการปฏิบัติงานไว้ โดยมีการนำเสนอผู้บริหารเพื่อตัดสินใจเชิงนโยบายในการประชุมระดับผู้บริหาร และเพื่อผลักดันให้มีกลไกตรวจสอบได้ตามหลักการบริหารระบบคุณภาพ กล่าวคือการนำ ISO 9001 มาประยุกต์ใช้ในบริษัทได้มีส่วนสนับสนุนให้กระบวนการจัดการภายในของบริษัทมีความเป็นระบบที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ทำให้มีการติดตามงานอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ไม่มีผลโดยตรงต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ แต่ส่งผลให้ลดปัญหาความขัดแย้งและระยะเวลาในการทำงานทั้งในกระบวนการผลิตและกระบวนการให้บริการลูกค้า ปัญหาการร้องเรียนจากลูกค้าลดลง สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงขึ้น เนื่องจากทุกหน่วยมีมาตรฐานการทำงานทำให้ข้อผิดพลาดน้อยลง การสื่อสารเพื่อทำงานระหว่างผู้ปฏิบัติดีขึ้นและเข้าใจตรงกัน ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ได้เห็นภาพรวมของกระบวนการต่าง ๆ ทำให้สามารถวางแผนพัฒนาระบบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

4) การเรียนรู้และพัฒนา
หลักการบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001: 2000 ได้กล่าวถึงการดำเนินการให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมและเข้าใจในบทบาทขององค์กร การร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดร่วมกัน ตลอดจนมีการประเมินผลงานตนเอง มีการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์ใหม่ ๆ และปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนนี้ได้มีผลกระทบต่อการเรียนรู้และพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคลขององค์กรด้วย

กรณีของบริษัทนี้ ระบบคุณภาพดังกล่าวได้มีส่วนสนับสนุนให้ทักษะและความสามารถการทำงานของบุคลากรเพิ่มขึ้น โดยบุคลากรได้รับการอบรมมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ต้องรับผิดชอบ ซึ่งเป็นการเรียนรู้เบื้องต้นจากเอกสารที่ได้รับการจัดทำอย่างเป็นระบบแล้ว ในกระบวนการทำงานที่มีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างเช่นการจัด CRM เพื่อวิเคราะห์ปัญหาของลูกค้า ส่งผลให้บุคลากรได้รับข้อมูลและประสบการณ์เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งในขั้นตอนการทำ Corrective Action ตามกลไกของระบบคุณภาพ บริษัทได้จัดทีม CAT ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้าน พนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงพนักงานใหม่ เพื่อร่วมกันวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ทำให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาการทำงานไปร่วมกัน ส่งผลให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีและพอใจที่ได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของบริษัท

นอกจากนี้ จากแนวทางการทำงานในลักษณะการจัดทีมเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานและจัดทำเอกสารร่วมกัน ได้มีส่วนสนับสนุนให้บุคลากรในบริษัทได้ซึมซับวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม ซึ่งส่งผลเมื่อต้องมีการวางแผนสู่การปฏิบัติหรือการพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ บุคลากรในบริษัทจะร่วมกันกำหนดทีมทำงานแต่ละด้านขึ้นและจัดทำกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผลตามเป้าหมายได้

อนึ่ง แม้ว่าระบบคุณภาพ ISO 9001:2000 จะมิได้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็วเพื่อการพัฒนาการดำเนินงานและตัดสินใจในเชิงบริหาร แต่ผู้บริหารของบริษัทก็ได้เล็งเห็นความจำเป็นและได้มีการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการดำเนินงานของบริษัท โดยในเบื้องต้นการจัดระบบสารสนเทศได้ให้ความสำคัญกับการจัดการข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานของฝ่าย/หน่วยงานต่าง ๆ ในบริษัทเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และปรับปรุงการปฏิบัติงานระหว่างพนักงาน

5. ปัญหาอุปสรรค
การใช้ระบบคุณภาพ ISO 9001 ในช่วงต้น บริษัทได้ประสบปัญหาการจัดทำระบบเอกสาร และการทำความเข้าใจกับพนักงานทุกระดับที่เกี่ยวข้องและให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างเหมาะสม เนื่องจากการดำเนินงานของบริษัทต้องเกี่ยวข้องกับบริษัทหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นคู่ค้าและลูกค้าหลัก ในขณะที่บริษัทมีการบริหารงานลูกค้าแต่ละรายอย่างไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีความผิดพลาดมากในการติดต่อประสานงานและการผลิต ประกอบกับในระยะนั้นระบบการบริหารคุณภาพตาม ISO 9001 ยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับบริษัท จึงได้มีการศึกษาดูงานด้านนี้ที่บริษัทซึ่งประกอบธุรกิจทำนองเดียวกันในต่างประเทศ และจัดหาวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์เพื่อให้คำแนะนำ โดยมุ่งให้พนักงานบริษัทเป็นผู้ดำเนินการเองและผู้บริหารระดับสูงให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ การมอบหมายให้ทำงานร่วมกันเป็นทีมและช่วยกันวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อเสนอแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม ทำให้พนักงานมีความเข้าใจและยอมรับการปรับเปลี่ยนต่าง ๆ ตามลำดับได้ ผู้บริหารจะสื่อสารกับพนักงานทุกระดับในให้เห็นถึงผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับพนักงานอันเป็นผลของการพัฒนาระบบงานให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ซึ่งทั้งหมดได้ส่งผลให้ลดปัญหาการจัดทำเอกสารและข้อขัดแย้งในการนำ ISO 9001 มาใช้ในบริษัท

6. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
บริษัทเห็นว่าการนำมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 มาใช้ในองค์กรนั้น มีความคุ้มค่ามาก เนื่องจากทำให้บริษัทมีข้อกำหนดมาตรฐานและกติกาการทำงานชัดเจน ลดข้อขัดแย้งในการปฏิบัติงาน สามารถตรวจติดตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความตระหนักถึงความต้องการของทั้งลูกค้าภายนอกและลูกค้าภายใน รวมทั้งสามารถใช้เป็นกลไกหนึ่งของผู้บริหารในการผลักดันให้เกิดการปรับปรุงการดำเนินงาน การวางแผนมีการถ่ายทอดสู่ระดับปฏิบัติการตามลำดับชั้นชัดเจนขึ้น และยังได้นำไปสู่การปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สำหรับหน่วยงานที่ต้องการเริ่มนำระบบคุณภาพนี้มาประยุกต์ ควรศึกษาแนวทางการจัดทำจากหน่วยงานที่มีลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกัน การเยี่ยมดูงานหน่วยงานดังกล่าวจะทำให้สามารถได้รับข้อมูลเพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบกระบวนการทำงาน (process benchmark) และนำไปสู่การวางแผนพัฒนากระบวนการที่เหมาะสม จากนั้นจึงกำหนดขอบข่ายงานและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างบรรลุเป้าหมาย