กรณีตัวอย่าง BCM : รายงานการศึกษาแนวทางการปฏิบัติในการนำมาตรฐานระบบการจัดการไปใช้ : มาตรฐานระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

จากสถานการณ์ความไม่แน่นอน (Uncertainties) และแนวโน้ม (Trends) ของปัจจัยภายนอก ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม สิ่งแวดล้อม การเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และอื่นๆ อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยง (Risks) ที่มีผลกระทบต่อองค์กรทั้งในแง่บวกที่ช่วยส่งเสริมธุรกิจและการดำเนินงาน และในแง่ลบ ที่ทำให้เกิดอุปสรรคต่อการดำเนินงานซึ่งอาจมีความรุนแรงเพียงเล็กน้อยหรือรุนแรงถึงขั้นที่ทำให้การดำเนินงานต้องหยุดชะงัก ดังนั้น องค์กรจึงควรต้องมีการเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น โดยอาศัยเครื่องมือ (Tools) ในการบริหารจัดการในสถานการณ์ความไม่แน่นอน เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง หรือสามารถฟื้นฟูกิจการที่หยุดชะงักได้อย่างรวดเร็ว

กรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้ มุ่งเน้นที่การศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีของผู้ประกอบการในประเทศและต่างประเทศที่มีการนำประยุกต์ใช้มาตรฐานระบบการจัดการ โดยสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ได้แก่มาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ซึ่งมีมาตรฐานที่สำคัญและเป็นที่รู้จักในระดับสากล และมาตรฐานของไทย คือ

  • ISO 22301: 2012 Business Continuity Management System (BCMS)
  • BS 25999-2: 2007 Business Continuity Management (BCM) – Part 2 : Specification
  • มอก.22301-2553 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

>>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<<