กรณีตัวอย่าง BCM : แนวทางปฏิบัติด้านมาตรฐานระบบการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ ตาม ISO 22301: 2012

มาตรฐานระบบการจัดการ (Management System Standard) ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่นำมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร โดยจำแนกได้หลายประเภทตามวัตถุประสงค์และการนำไปประยุกต์ใช้ เช่น มาตรฐานด้านการจัดการคุณภาพ มาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม มาตรฐานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มาตรฐานด้านการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจและการจัดการความเสี่ยง เป็นต้น

ทั้งนี้ มีมาตรฐานระบบการจัดการหลายฉบับที่มีการนำไปประยุกต์ใช้ในวงกว้าง ซึ่งองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization – ISO) รวบรวมจำนวนผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการที่มีการนำไปใช้อย่างแพร่หลายของประเทศสมาชิกจากทั่วโลก และเผยแพร่ผ่านรายงาน หรือ ISO Survey ซึ่งฉบับล่าสุดคือ ปี 2015

>>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<