รายงานการศึกษาแนวทางปฏิบัติด้านมาตรฐานระบบการจัดการหรือกฎระเบียบการค้าเชิงเทคนิคสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมหุ่นยนต์

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายการพัฒนาประเทศไปสู่ยุค “ประเทศไทย 4.0” และมีการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยมีเป้าหมายให้ เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีคุณภาพ พัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ก้าวเป็นประเทศที่มีรายได้สูงภายใน ปี พ.ศ. 2579 และเข้าสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) และกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) ที่มีรากฐานจากอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
หนึ่งในอุตสาหกรรมอนาคต ( New S-curve) คือ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics) โดยมีกลุ่มอุตสาหกรรมย่อยเพิ่มเติม ได้แก่ หุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ หุ่นยนต์ที่ใช้ในกระบวนการ ผลิตอัดฉีดพลาสติก และหุ่นยนต์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น หุ่นยนต์ทางการแพทย์ หุ่นยนต์ดูแล ผู้สูงอายุ หุ่นยนต์ปฏิบัติการทางน้ำ เป็นต้น

>>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<<<