รายงานการศึกษาแนวทางปฏิบัติในการนำมาตรฐานระบบการจัดการที่สำคัญและจำเป็นต่อธุรกิจไปใช้ – General Principles of Food Hygiene : Good Hygiene Practices (GHPs) and The Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) System – 2020 (GHPs and HACCP System – 2020)

รายงานฉบับนี้ เป็นการนำเสนอแนวทางปฏิบัติในการนำมาตรฐาน GHPs and HACCP System – 2020 ไปปฏิบัติ  เพื่อให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไปได้นำไปใช้ในการศึกษาและประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบการจัดการ เพื่อยกระดับศักยภาพการดำเนินงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ต่อไป

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<<