คู่มือมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบเชิงเทคนิคของประเทศคู่ค้าที่สำคัญ สำหรับผลิตภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ

คู่มือมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบเชิงเทคนิคของประเทศคู่ค้าที่สำคัญ สำหรับผลิตภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับเล่มนี้ เป็นผลผลิตภายใต้โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการ และการเตือนภัย ปี 2555 ที่ดำเนินการโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม

คู่มือฯ นี้ได้รวบรวมมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบที่สำคัญของประเทศคู่ค้าที่เป็นตลาดส่งออกหลักของประเทศไทย จำนวน 5 ประเทศ ได้แก่ สหภาพยุโรป ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา อินเดีย และจีนพร้อมทั้งแหล่งข้อมูลสำหรับการสืบค้นต่อไป

Download : คู่มือมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบเชิงเทคนิคของประเทศคู่ค้าที่สำคัญ สำหรับผลิตภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ