คู่มือมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิคของประเทศคู่ค้าที่สำคัญ สำหรับอุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง

คู่มือมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบเชิงเทคนิคของประเทศคู่ค้าที่สำคัญ สำหรับอุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางนี้ เป็นผลผลิตภายใต้โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการ และการเตือนภัย ปี 2555 ที่ดำเนินการโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม

คู่มือฯ นี้ได้รวบรวมมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบที่สำคัญของประเทศคู่ค้าที่เป็นตลาดส่งออกหลักของประเทศไทย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางล้อยานพาหนะและถุงมือยางทางการแพทย์ กลุ่มละ 5 ประเทศ พร้อมทั้งแหล่งข้อมูลสำหรับการสืบค้นต่อไป

Download : คู่มือมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิคของประเทศคู่ค้าที่สำคัญ สำหรับอุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง