คู่มือมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบเชิงเทคนิคสำหรับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เซรามิก และอุตสาหกรรมแก้วและกระจก

คู่มือมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบเชิงเทคนิคของประเทศคู่ค้าในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้ จุดมุ่งหมายที่สำคัญของการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือ การไปสู่เป้าหมายสุดท้ายของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจตามที่ระบุไว้ภายใต้วิสัยทัศน์อาเซียน 2020 ซึ่งจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของการประสานผลประโยชน์ของประเทศสมาชิกโดยการส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในเชิงลึกและกว้างขวางมากขึ้น ผ่านความร่วมมือที่มีอยู่ในปัจจุบันและแผนการดาเนินงานใหม่ภายใต้กรอบระยะเวลาที่ชัดเจน

คู่มือมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบเชิงเทคนิคของประเทศคู่ค้าในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: อุตสาหกรรมเซรามิก และอุตสาหกรรมแก้วและกระจกฉบับนี้ จัดทำภายใต้ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จัดทำโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นด้านมาตรฐานและกฎระเบียบเชิงเทคนิคให้แก่ผู้ประกอบการไทย พร้อมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลสนับสนุนเชิงวิชาการให้หน่วยงานอื่นๆ รวมถึง ผู้สนใจทั่วไปสามารถใช้ประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูลได้ในอนาคต

Download : คู่มือมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบเชิงเทคนิคสำหรับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เซรามิก และอุตสาหกรรมแก้วและกระจก