สรุปผลการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร : “การยกระดับอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่า ในมิติของ มาตรฐานคุณภาพ – ประสิทธิภาพการผลิตและการใช้พลังงาน” (20-21 มิถุนายน 2556)

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร : “การยกระดับอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่า ในมิติของ มาตรฐานคุณภาพ – ประสิทธิภาพการผลิตและการใช้พลังงาน” ภายใต้โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2556 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมเวียงลคอร จ.ลำปาง โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งสิ้น 60 คน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ จำนวน 33 คน (เซรามิก แปรรูปอาหาร ผลิตไฟฟ้าและพลังงาน และภาคบริการ) ผู้แทนจากภาครัฐ 24 คน และผู้แทนจากสถาบันการศึกษา จำนวน 3 คน โดยมีนายปรีดา อัตวินิจตระการ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ

รายละเอียดการฝึกอบรม มีดังนี้

  • วันที่ 20 มิถุนายน 2556
  1. การเสวนาพิเศษ หัวข้อ “อุตสาหกรรมไทยกับการจัดการพลังงาน และแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” วิทยากร ได้แก่ นางสายธาร ประสงค์ความดี (พลังงานจังหวัดลำปาง) นายอธิภูมิ กำธรวรรินทร์ (ประธานกิติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง) และนายวงศ์ชัย ศรีไทย (อุปนายกสมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปาง) และผู้ดำเนินรายการ คือ อ.จักรพรรณ คงธนะ (ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน)
  2. การบรรยาย หัวข้อ มาตรฐานและกฎระเบียบผลิตภัณฑ์ของประเทศในกลุ่มอาเซียน และประเทศคู่ค้าที่สำคัญ โดย นางจุรีพร บุญ-หลง ผู้จัดการแผนกการมาตรฐาน สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
  3. การบรรยาย หัวข้อ มาตรฐานระบบการจัดการพลังงานกับการยกระดับความสามารถในการแข่งขัน โดย ดร.พิสิษฎ์ มณีโชติ วิทยาลัยพลังงานทดแทน ม.นเรศวร
  4. การทำแบบฝึกหัดที่ 1 การวิเคราะห์ศักยภาพ (จุดอ่อน จุดแข็ง) ตลอดห่วงโซ่คุณค่า
  • วันที่ 21 มิถุนายน 2556
  1. การบรรยายหัวข้อ เทคนิคการประหยัดพลังงานในสถานประกอบและในชีวิตประจำวัน และกรณีศึกษา : ประสิทธิภาพและการจัดการพลังงาน ในอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ โดย อ.วีระ ศรีอริยะกุล (ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน)
  2. การทำแบบฝึกหัดที่ 2 เทคนิคการตรวจประเมินและแก้ปัญหาด้านพลังงาน
  3. สรุปภาพรวมการฝึกอบรมและสิ่งที่ได้รับ

Download :