สรุปผลการจัดสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 2/2563 หัวข้อ “หัวข้อ “แนวโน้มความเคลื่อนไหวของมาตรฐานที่สำคัญ และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ ISO 22301:2019 Business Continuity Management Systems มาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ”

การจัดสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 2 หัวข้อ “หัวข้อ “แนวโน้มความเคลื่อนไหวของมาตรฐานที่สำคัญ และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ ISO 22301:2019 Business Continuity Management Systems มาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ” ภายใต้โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย ปีพ.ศ.2563 (Intelligence Unit) ดำเนินการเมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 13.30 น ณ ห้อง Meeting Room 3 ชั้น 2 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

การจัดสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวน 52 คน แบ่งออกเป็นผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ และผู้แทนจากหน่วยงานราชการ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกล้เคียง

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแนะนำภาพรวมกิจกรรมโครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย (Intelligence Unit) และการบรรยาย หัวข้อ “การแนะนำภาพรวมกิจกรรมโครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย ปี พ.ศ.2563 และ การติดตามความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานที่สำคัญ เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน” โดย นางจุรีพร บุญ-หลง ผู้จัดการอาวุโสแผนกการมาตรฐาน ฝ่ายหน่วยตรวจ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ จากนั้นเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ ISO 22301:2019 Business Continuity Management Systems มาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยนายธีรกุล บุญยงค์ ผู้จัดการอาวุโสแผนก CCS ฝ่ายรับรองระบบ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ซึ่งงานสัมมนาดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นอย่างมาก