สรุปผลการจัดสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 3/2563 หัวข้อ “แนวโน้มความเคลื่อนไหวของมาตรฐานที่สาคัญ และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ GHPs and HACCP System Draft Revision 5–2020

การจัดสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 3 หัวข้อ “แนวโน้มความเคลื่อนไหวของมาตรฐานที่สาคัญ และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ GHPs and HACCP System Draft Revision 5–2020” ภายใต้โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย ปีพ.ศ.2563 (Intelligence Unit) ดำเนินการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 13.30 น ณ ห้องเชียงดาว โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

การจัดสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวน 69 คน แบ่งออกเป็นผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ และผู้แทนจากหน่วยงานราชการ ในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแนะนำภาพรวมกิจกรรมโครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย (Intelligence Unit) และการบรรยาย หัวข้อ “การแนะนำภาพรวมกิจกรรมโครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย ปี พ.ศ.2563 และ การติดตามความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานที่สำคัญ เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน” โดย นางจุรีพร บุญ-หลง ผู้จัดการอาวุโสแผนกการมาตรฐาน ฝ่ายหน่วยตรวจ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ จากนั้นเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ GHPs and HACCP System Draft Revision 5–2020 โดยนายวันชัย จิรพฤกษ์ภิญโญ ผู้จัดการอาวุโสแผนกตรวจประเมิน 4 ฝ่ายรับรองระบบ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ซึ่งงานสัมมนาดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นอย่างมาก