สรุปผลการจัดสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 2/2562 หัวข้อ “แนวโน้มความเคลื่อนไหวของมาตรฐานที่สำคัญ และการบูรณาการระบบการจัดการตามแนวทางมาตรฐานสากล (IMS)”

การจัดสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 2 หัวข้อ “แนวโน้มความเคลื่อนไหวของมาตรฐานที่สำคัญ และการบูรณาการระบบการจัดการตามแนวทางมาตรฐานสากล (IMS)” ภายใต้โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย ปีพ.ศ.2562 (Intelligence Unit) ดำเนินการเมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จัดโดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

การจัดสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวน 51 คน แบ่งออกเป็นผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ และผู้แทนจากหน่วยงานราชการ ในพื้นที่ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแนะนำภาพรวมกิจกรรมโครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย (Intelligence Unit) และการบรรยาย หัวข้อ “ติดตามความเคลื่อนไหว : ทำความรู้จักมาตรฐานเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน และการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานที่สำคัญ เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน” โดย นางจุรีพร บุญ-หลง ผู้จัดการอาวุโสแผนกการมาตรฐาน ฝ่ายหน่วยตรวจ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ จากนั้นเป็นกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้: “การบูรณาการระบบการจัดการตามแนวทางมาตรฐานสากล (IMS)” โดย คุณชานินท์ จันทร์พัฒนะ ผู้จัดการอาวุโส แผนกบริการฝีกอบรม ฝ่ายบริการเทคนิค สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ซึ่งงานสัมมนาดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นอย่างมาก