สรุปผลการจัดสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 1/2564 หัวข้อ “แนวโน้มความเคลื่อนไหวของมาตรฐานที่สำคัญ และการปรับตัวเข้าสู่ GHPs and HACCP System ปี 2020” ดำเนินการในวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา    08.30 น. – 12.30 น. ในรูปแบบการสัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

การจัดสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 1 หัวข้อ “แนวโน้มความเคลื่อนไหวของมาตรฐานที่สำคัญ และการปรับตัวเข้าสู่ GHPs and HACCP System ปี 2020” ดำเนินการในวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา    08.30 น. – 12.30 น. ในรูปแบบการสัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom จัดโดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

การจัดสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวน 68 คน แแบ่งออกเป็นผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ และผู้แทนจากหน่วยงานราชการ

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแนะนำภาพรวมกิจกรรมโครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย (Intelligence Unit) และการบรรยาย หัวข้อ “การแนะนำภาพรวมกิจกรรมโครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย ปี พ.ศ.2564 และ การติดตามความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานที่สำคัญ เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน” โดย นางจุรีพร บุญ-หลง ผู้จัดการอาวุโสแผนกการมาตรฐาน ฝ่ายหน่วยตรวจ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ จากนั้นเป็นการปรับตัวเข้าสู่ GHPs and HACCP System ปี 2020 โดยนายวันชัย จิรพฤกษ์ภิญโญ ผู้จัดการอาวุโสแผนกตรวจประเมิน 4 ฝ่ายรับรองระบบ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ซึ่งงานสัมมนาดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นอย่างมาก