สรุปผลการจัดสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 2/2564 “แนวโน้มความเคลื่อนไหวของมาตรฐานที่สำคัญ และเศรษฐกิจหมุนเวียนกับการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. – 12.30 น. ในรูปแบบการสัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

การจัดสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 2 หัวข้อ “แนวโน้มความเคลื่อนไหวของมาตรฐานที่สำคัญ และเศรษฐกิจหมุนเวียนกับการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. – 12.30 น. ในรูปแบบการสัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

การจัดสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวน 102 คน แบ่งออกเป็นผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแนะนำภาพรวมกิจกรรมโครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย (Intelligence Unit) และการบรรยาย หัวข้อ “การแนะนำภาพรวมกิจกรรมโครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย ปี พ.ศ.2564 และ การติดตามความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานที่สำคัญ เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน” โดย นางจุรีพร บุญ-หลง ผู้จัดการอาวุโสแผนกการมาตรฐาน ฝ่ายหน่วยตรวจ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ จากนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : เศรษฐกิจหมุนเวียนกับการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยนายเฉลิมพงษ์  ฮุนพงษ์สิมานนท์  Circular Economy Business Director SCG Chemical และนางสาวชลดา  ซื่อสัตย์ ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก Sustainability Excellence ฝ่ายบริการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน  สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ซึ่งงานสัมมนาดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นอย่างมาก