สรุปผลการจัดสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 1/2565 “แนวโน้มความเคลื่อนไหวของมาตรฐานที่สำคัญ และการประยุกต์ใช้แนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน กรณีศึกษา : อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จากพลาสติก” วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565  เวลา 08.30 – 13.00 น.

การจัดสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 1 หัวข้อ “แนวโน้มความเคลื่อนไหวของมาตรฐานที่สำคัญ และการประยุกต์ใช้แนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน กรณีศึกษา : อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จากพลาสติก”วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565  เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ ห้องพาโนรามา ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร

การจัดสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวน 58 คน แบ่งออกเป็นผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ

กิจกรรมและรายละเอียดการดำเนินงาน ประกอบด้วย

การบรรยาย หัวข้อ การแนะนำภาพรวมกิจกรรมโครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย ปี พ.ศ.2565 และ การติดตามความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานที่สำคัญ เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน โดย นางจุรีพร บุญ-หลง ผู้จัดการอาวุโสแผนกการมาตรฐาน ฝ่ายหน่วยตรวจ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ จากนั้นเป็น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การประยุกต์ใช้แนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน กรณีศึกษา : อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จากพลาสติก โดย ดร.ศรุดา ศิริภัทรปรีชา จากบริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งงานสัมมนาดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นอย่างมาก