สรุปผลการจัดสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 2/2565 “แนวโน้มความเคลื่อนไหวของมาตรฐานที่สำคัญ และการประยุกต์ใช้แนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน กรณีศึกษา : อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม” วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 13.30 น.

การจัดสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 2 หัวข้อ “แนวโน้มความเคลื่อนไหวของมาตรฐานที่สำคัญ และการประยุกต์ใช้แนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน กรณีศึกษา : อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม” วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565  เวลา 08.30 – 13.30 น. ณ บริษัท แดรี่โฮม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด จังหวัดนครราชสีมา

การจัดสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวน 65 คน แบ่งออกเป็นผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ

กิจกรรมและรายละเอียดการดำเนินงาน ประกอบด้วย

การบรรยาย หัวข้อ การแนะนำภาพรวมกิจกรรมโครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย ปี พ.ศ.2565 และ การติดตามความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานที่สำคัญ เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน โดย นางสาวสุวิมล เล็กสกุล หัวหน้านักวิชาการ ฝ่ายหน่วยตรวจ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ จากนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาดูงาน “การประยุกต์ใช้แนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนกรณีศึกษา : อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม” โดย คุณพฤฒิ  เกิดชูชื่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท แดรี่โฮม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ซึ่งงานสัมมนาดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นอย่างมาก