สรุปผลการจัดสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 หัวข้อ “แนวโน้มความเคลื่อนไหวของมาตรฐานและกฎระเบียบที่สำคัญต่อภาคอุตสาหกรรม” วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 13.30 น.

การจัดสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 1 หัวข้อ “แนวโน้มความเคลื่อนไหวของมาตรฐานและกฎระเบียบที่สำคัญต่อภาคอุตสาหกรรม” วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 13.30 น. ณ โรงแรม สตาร์ คอนเวนชั่น ระยอง

การจัดสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวน 168 คน (ผู้เข้าร่วมสัมนาแบบ Offline จำนวน 58 คน และผู้เข้าร่วมการสัมนาแบบ Online จำนวน 110 คน) ประกอบด้วยผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ

กิจกรรมและรายละเอียดการดำเนินงาน ประกอบด้วย

การบรรยาย หัวข้อ แนะนำโครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย (Intelligence Unit)โดย นางสาวสุวิมล เล็กสกุล หัวหน้านักวิชาการ แผนก Business Excellence ฝ่ายบริการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ และ2. การบรรยาย หัวข้อ แนวโน้ม ความเคลื่อนไหวและผลกระทบจากการประกาศใช้มาตรฐาน/ กฎระเบียบที่สำคัญ โดย นางกัสมา วารีรักษ์จรุงกิจ ผู้จัดการแผนกอาวุโสแผนก Business Excellence ฝ่ายบริการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ จากนั้นเป็น3. การบรรยาย “แนวคิดและเกณฑ์การประเมินตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน และโครงการสนับสนุนของกระทรวงอุตสาหกรรม” โดย นางสาวชลดา ซื่อสัตย์ ผู้จัดการแผนก Environmental Excellence ฝ่ายบริการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ และ4. การบรรยาย ทำความรู้จัก แบบแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน รง.8 / รง.9 และการแจ้งข้อมูลด้วยระบบ iSingle Form โดย วิทยากรจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่งงานสัมมนาดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นอย่างมาก