สรุปผลการจัดสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 2/2566 หัวข้อ “แนวโน้มความเคลื่อนไหวของมาตรฐานและกฎระเบียบที่สำคัญต่อภาคอุตสาหกรรม” วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 – 13.30 น.

การจัดสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 2 หัวข้อ “แนวโน้มความเคลื่อนไหวของมาตรฐานและกฎระเบียบที่สำคัญต่อภาคอุตสาหกรรม” วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 ณ เวลา 08.30 – 13.30 น. โรงแรมแคนทารี เบย์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

การจัดสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวน 116 คน (ผู้เข้าร่วมสัมมนาแบบ Offline จำนวน 62 คน และผู้เข้าร่วมการสัมนาแบบ Online จำนวน 54 คน ) ประกอบด้วยผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ
กิจกรรมและรายละเอียดการดำเนินงาน ประกอบด้วย

การบรรยาย หัวข้อ แนะนำโครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย (Intelligence Unit)โดย นางสาวสุวิมล เล็กสกุล หัวหน้านักวิชาการ แผนก Business Excellence ฝ่ายบริการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ และ2. การบรรยาย หัวข้อ แนวโน้ม ความเคลื่อนไหวและผลกระทบจากการประกาศใช้มาตรฐาน/ กฎระเบียบที่สำคัญ โดย นางกัสมา วารีรักษ์จรุงกิจ ผู้จัดการแผนกอาวุโสแผนก Business Excellence ฝ่ายบริการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ จากนั้นเป็น3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “มาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรป (CBAM) ที่กระทบต่อห่วงโซ่คุณค่าโลกและภาคอุตสาหกรรมไทย” โดย ดร.ธารทิพย์ พันธ์เมธาฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ซึ่งงานสัมมนาดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นอย่างมาก