สรุปผลการสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 หัวข้อ : “แนวโน้มความเคลื่อนไหวและผลกระทบจากการประกาศใช้มาตรฐาน/กฎระเบียบที่สำคัญ”

การจัดสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 2 หัวข้อ “แนวโน้มความเคลื่อนไหวและผลกระทบจากการประกาศใช้มาตรฐาน/กฎระเบียบที่สำคัญ” ภายใต้โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย ปีพ.ศ.2561 (Intelligence Unit) ดำเนินการเมื่อวันวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

การจัดสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวน 52 คน แบ่งออกเป็นผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ และผู้แทนจากหน่วยงานราชการ ในจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดใกล้เคียง

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแนะนำภาพรวมกิจกรรมโครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย (Intelligence Unit) และการบรรยาย หัวข้อ “ติดตามความเคลื่อนไหว : ทำความรู้จักมาตรฐานเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน และการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานที่สำคัญ เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน” โดย นางจุรีพร บุญ-หลง ผู้จัดการอาวุโสแผนกการมาตรฐาน ฝ่ายหน่วยตรวจ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ จากนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การเตรียมความพร้อมรับมือมาตรฐานใหม่ : OHSAS/TIS 18001 สู่ ISO 45001 โดยคุณชานินท์ จันทร์พัฒนะ ผู้จัดการอาวุโส แผนกบริการฝีกอบรม ฝ่ายบริการเทคนิค สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ซึ่งงานสัมมนาดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นอย่างมาก

Download :