สรุปผลการสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 3/2558 หัวข้อ “การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ : ความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในพื้นที่”

งานสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 3 หัวข้อ : “การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ : ความสำคั¬ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในพื้นที่” ภายใต้โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย ปีพ.ศ.2558 (Intelligence Unit) จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมเรือนตุง โรงแรมอิมพิเรียล ริเวอร์เฮ้าส์ รีสอร์ท จ.เชียงราย โดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ร่วมกับหน่วยร่วมดำเนินการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย

การจัดสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวน 63 คน แบ่งออกเป็นผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม และ ผู้แทนจากหน่วยงานราชการในจังหวัดเชียงราย ได้แก่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และหอการค้าจังหวัด

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแนะนำภาพรวมกิจกรรมโครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย ปีพ.ศ.2558 และการบรรยายพิเศษ เรื่อง “เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงรายกับโอกาสทางธุรกิจของภาคการค้าและภาคอุตสาหกรรม” โดย ดร.อนุรัตน์ อินทร ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย จากนั้นเป็นการแนะนำภาพรวมกิจกรรมโครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย (Intelligence Unit) และ การบรรยาย หัวข้อ “แนวคิดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และความสำคั¬ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในพื้นที่ และความเคลื่อนไหวของประเทศไทย” โดย นางจุรีพร บุญ-หลง ผู้จัดการอาวุโสแผนกการมาตรฐาน สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ซึ่งงานสัมมนาดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นอย่างมาก

Download :