สรุปผลการสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 2/2558 หัวข้อ “การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ : ความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในพื้นที่”

งานสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 2 หัวข้อ : “การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ : ความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในพื้นที่” ภายใต้โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการ เตือนภัย ปีพ.ศ.2558 (Intelligence Unit) จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมเดอะริเวอร์ จังหวัดนครพนม โดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ร่วมกับหน่วยร่วมดำเนินการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม

การจัดสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวน 52 คน แบ่งออกเป็นผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม และ ผู้แทนจากหน่วยงานราชการในจังหวัดนครพนม ได้แก่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และหอการค้าจังหวัด

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแนะนำภาพรวมกิจกรรมโครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย ปีพ.ศ.2558 และการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม” โดย นายชา¬ยุทธ อุปพงษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครพนม จากนั้นเป็นการแนะนำภาพรวมกิจกรรมโครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย (Intelligence Unit) และ การบรรยาย หัวข้อ “แนวคิดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และความสำคั¬ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในพื้นที่ และความเคลื่อนไหวของประเทศไทย” โดย นายสำราญ สอนผึ้ง ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายหน่วยตรวจ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ซึ่งงานสัมมนาดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นอย่างมาก

Download :