สรุปผลการสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 1/2558 หัวข้อ “มาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมไทย”

งานสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 1 หัวข้อ : “มาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมไทย” ภายใต้โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการ เตือนภัย ปีพ.ศ.2558 (Intelligence Unit) จัดขึ้นในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมธนาสิริ โฮเท็ล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ร่วมกับหน่วยร่วมดำเนินการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว

การจัดสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวน 52 คน แบ่งออกเป็นผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม และ ผู้แทนจากหน่วยงานราชการในจังหวัดสระแก้ว ได้แก่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และสำนักงานพลังงานจังหวัด

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแนะนำภาพรวมกิจกรรมโครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบ การจัดการและการเตือนภัย ปีพ.ศ.2558 และการบรรยาย หัวข้อ “มาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมไทย” โดย นางจุรีพร บุญ-หลง ผู้จัดการอาวุโสแผนกการมาตรฐาน สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ และการบรรยาย เรื่อง “การอนุรักษ์พลังงานสำหรับภาคอุตสาหกรรม” โดย นางรัตนา สังข์เจริญ ผู้แทนจากสำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว จากนั้นเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ด้านมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล โดย นายจิรยุทธ์ ชูศิริ หัวหน้าฝ่ายผลิต บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด ซึ่งงานสัมมนาดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นอย่างมาก

Download :