สรุปผลการสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 5/2557 หัวข้อ “เตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานระบบการจัดการที่มีผลต่อภาคอุตสาหกรรม”

การสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “เตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานระบบการจัดการที่มีผลต่อภาคอุตสาหกรรม” จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 ณ ห้องวิมานแมน โรงแรมรอยัล ปริ้นท์เซส จ.เชียงใหม่ จัดโดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

วัตถุประสงค์ของการสัมมนา คือ

  • เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของมาตรฐาน ISO 9001: 2015 ที่มีการเปลี่ยนแปลง และเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • เพื่อนำเสนอกิจกรรมภายใต้โครงการสร้างระบบองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย ปี 2557

การจัดสัมมนาวิชาการดังกล่าว มีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวน 88 คน แบ่งออกเป็นผู้ประกอบการ จำนวน 66 คน ผู้แทนจากหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษา จำนวน 22 คน สรุปกิจกรรมและสาระสำคัญจากการสัมมนาฯ มีดังนี้

  1. การแนะนำภาพรวมกิจกรรมโครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย (Intelligence Unit) และการบรรยาย หัวข้อ การบรรยาย หัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงสำคัญของ ISO 9001:2015” โดย นางจุรีพร บุญ-หลง ผู้จัดการโครงการฯ (ผู้จัดการแผนกการมาตรฐาน สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ)
  2. การบรรยาย หัวข้อ “แนวทางการบริหารความเสี่ยง เพื่อการปรับตัวเข้าสู่มาตรฐาน ISO 9001:2015” โดย นายธีรกุล บุญยงค์ (ผู้จัดการแผนกขายและบริการลูกค้า สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ)

Download :