สรุปผลการสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 4/2557 หัวข้อ “เตรียมรับมือกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานระบบการจัดการที่มีผลต่อภาคอุตสาหกรรม” และ “หัวข้อ “มอก.9999 มาตรฐานเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม”

การสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “เตรียมรับมือกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานระบบการจัดการที่มีผลต่อภาคอุตสาหกรรม” และ “หัวข้อ “มอก.9999 มาตรฐานเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม” ในวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557 ณ ห้องจูปิเตอร์ 10 – อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี โดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

วัตถุประสงค์ของการสัมมนา คือ

  • เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานระบบการจัดการที่มีผลต่อภาคอุตสาหกรรม และ มอก.9999 มาตรฐานเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม
  • เพื่อนำเสนอกิจกรรมภายใต้โครงการสร้างระบบองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย ปี 2557

การสัมมนาครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนทั้งสิ้น 60 คน ประกอบด้วยกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรม กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
กิจกรรมสำคัญในการสัมมนา ประกอบด้วย

  • แนะนำภาพรวมกิจกรรมโครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย (Intelligence Unit) โดย นางจุรีพร บุญ-หลง (ผู้จัดการแผนกการมาตรฐาน สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ)
  • การบรรยาย หัวข้อ “Significant Changes in ISO 9001:2015” และ “Critical Success Factors for Successful Transition” โดย นายสำราญ สอนผึ้ง (ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายหน่วยตรวจ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ)
  • การบรรยาย หัวข้อ “สาระสำคัญของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม (มอก.๙๙๙๙ เล่ม ๑-๒๕๕๖)” และ หัวข้อ “ก้าวเดินอย่างไรให้สมดุล มั่นคง ยั่งยืนและมีความสุข ตามมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม” โดยนายชวาธิป จินดาวิจักษณ์ (ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ)

Download :