สรุปผลการสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 3/2557 หัวข้อ : “เตรียมรับมือกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานระบบการจัดการ ที่มีผลต่อภาคอุตสาหกรรม”

งานสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 3 หัวข้อ : “เตรียมรับมือกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานระบบการจัดการที่มีผลต่อภาคอุตสาหกรรม” ภายใต้โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย ปีพ.ศ.2557 (Intelligence Unit) จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ร่วมกับหน่วยร่วมดำเนินการ ได้แก่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ และ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

การจัดสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวน 77 คน แบ่งออกเป็นผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมจำนวน 43 คน ผู้แทนจากหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษา จำนวน 29 คน อาทิ สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร เป็นต้น และสถาบันการเงิน 5 คน

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแนะนำภาพรวมกิจกรรมโครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย ปีพ.ศ.2557 และการบรรยาย หัวข้อ “แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานระบบการจัดการที่มีผลต่อภาคอุตสาหกรรม และการปรับปรุงใหม่ของ ISO 14001:2015” โดย นายสำราญ สอนผึ้ง (ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายหน่วยตรวจ) สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

จากนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล (ISO 14001 – Environmental Management System: EMS) โดย คุณแคทรียาภรณ์ ผิวอ่อน (เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม) บริษัท มิตรผลไบโอฟูเอล จำกัด ร่วมกับคุณอาทิตย์ สุโยธา (เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม) บริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด และคุณสมพงศ์ ชนะศึก (ผู้จัดการโรงงาน) บริษัท แป้งมันกาฬสินธุ์ จำกัด ซึ่งงานสัมมนาดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นอย่างมาก

Download : เอกสารประกอบการสัมมนาฯ