สรุปผลการสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 2/2557 หัวข้อ “ISO 9001 : 2015 Next Generation : Next Challenge”

การสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “ISO 9001:2015 Next Generation : Next Challenge” ในวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30–12.00 น. ณ โรงแรมทวิน โลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมร่วมกับ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ และ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายอดุลย์ ทองมาก อุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้กล่าวรายงาน และ นายศิริพัฒ พัฒกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีเปิด

วัตถุประสงค์ของการสัมมนา คือ

  1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 9001 ฉบับปรับปรุงใหม่ และการบริหารงานด้วยเครื่องมือการบริหารจัดการสมัยใหม่
  2. เพื่อนำเสนอกิจกรรมภายใต้โครงการสร้างระบบองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย ปี 2557
    การสัมมนาครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนทั้งสิ้น 60 คน ประกอบด้วยกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรม กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

กิจกรรมสำคัญในการสัมมนา ประกอบด้วย

  • แนะนำภาพรวมกิจกรรมโครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย (Intelligence Unit) โดย นางจุรีพร บุญ-หลง (ผู้จัดการแผนกการมาตรฐาน สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ)
  • การบรรยาย หัวข้อ “Significant Changes in ISO 9001:2015” และ “Critical Success Factors for Successful Transition” โดย นายสำราญ สอนผึ้ง (ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายหน่วยตรวจ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ)

Download :