สรุปผลการสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 1/2557หัวข้อ “เศรษฐกิจพอเพียง : นำพาผู้ประกอบการสู่ความยั่งยืน”

การสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “เศรษฐกิจพอเพียง: นำพาผู้ประกอบการสู่ความยั่งยืน วันพุธที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 08.30 – 12.30 น. โรงแรมพี ซี แกรนด์พาเลซ จังหวัดสกลนคร โดยนายพัณเดช ศรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา จากนั้นนายธนวรรธน์ เลิศสุคนธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร ได้บรรยายสรุปภาพรวมอุตสาหกรรมของจังหวัดสกลนคร ประเภทและลักษณะการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมภายในจังหวัด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง รวมถึงตัวอย่างการดำเนินโครงการของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เช่น โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2556 การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน โดยการให้ความช่วยเหลือและประสานงานระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชน เป็นต้น

วัตถุประสงค์ของการสัมมนา คือ

  1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และประสบการณ์ของผู้ประกอบการที่นำมาตรฐานไปประยุกต์ใช้และประสบความสำเร็จ
  2. เพื่อนำเสนอกิจกรรมภายใต้โครงการสร้างระบบองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย ปี 2557

การสัมมนาวิชาการดังกล่าว มีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวน 75 คน แบ่งออกเป็นผู้แทนจากหน่วยงานราชการจำนวน 19 คน อาทิ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร แรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัดสกลนคร เป็นต้น และผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมจำนวน 56 คน

กิจกรรมสำคัญในการสัมมนา ประกอบด้วย

  • การบรรยายหัวข้อ “ก้าวต่อไปของอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืน” โดย ดร.นัทกาญจน์ ประเสริฐสังข์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
  • การบรรยายหัวข้อ “ทำความรู้จัก มอก.9999 แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม” โดย นายสำราญ สอนผึ้ง ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายหน่วยตรวจ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
  • การบรรยายหัวข้อ “แนะนำภาพรวมกิจกรรมโครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย (Intelligence Unit)” โดยนางจุรีพร บุญ-หลง หัวหน้าโครงการฯ และผู้จัดการแผนกการมาตรฐาน ฝ่ายหน่วยตรวจ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

Download :