สัมมนาวิชาการหัวข้อ : เตรียมรับมือ “มาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบของประเทศคู่ค้าสำคัญ: ผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทย”(29 มีนาคม 2556 )

งานสัมมนาวิชาการครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย ปี 2556 จัดขึ้นเมื่อ วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้อง การ์เด้นท์ 2-3 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นจูรี ปาร์ค กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 63 คน ประกอบด้วย

  • ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม จำนวน 42 คน ประกอบด้วย สาขาเคมีภัณฑ์และพลาสติก 12 คน สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 10 คน สาขาอาหาร 7 คน สาขาปิโตรเคมี 3 คน สาขาอื่นๆ 10 คน (เช่น ยานยนต์ เหล็ก บรรจุภัณฑ์ เซรามิก ยางสังเคราะห์)
  • ผู้ประกอบการสาขาการค้าและบริการ จำนวน 8 คน
  • ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 10 คน
  • ผู้แทนจากสถาบันอิสระและสถาบันการศึกษา จำนวน 3 คน

วัตถุประสงค์ของการสัมมนาในครั้งนี้ คือ

  1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความเคลื่อนไหวของมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบเชิงเทคนิคของประเทศคู่ค้าที่สำคัญ และผลการศึกษาผลกระทบของมาตรฐานฯและกฎระเบียบฯ ต่อภาคอุตสาหกรรม เช่น EU RoHS2, RSPO, Carbon Zero ประเทศนิวซีแลนด์, ISO 22301 (BCMS) เป็นต้น
  2. เพื่อนำเสนอกิจกรรมภายใต้โครงการสร้างระบบองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย ปี 2556 พร้อมรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของผู้ประกอบการ

กิจกรรมสำคัญในงานสัมมนา ประกอบด้วย

  • การบรรยาย หัวข้อ “แนวโน้มมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบของประเทศคู่ค้าสำคัญที่มีผลต่อภาคอุตสาหกรรม” โดย นายสำราญ สอนผึ้ง ผู้อำนวยการฝ่ายหน่วยตรวจ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
  • การบรรยาย หัวข้อ “การดำเนินงานด้านการเตือนภัยด้านมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบเชิงเทคนิคของประเทศคู่ค้า เพื่อภาคอุตสาหกรรมไทย” และการรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของผู้ประกอบการต่อระบบเตือนภัยด้านมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบเชิงเทคนิคของประเทศคู่ค้า โดย นางจุรีพร บุญ-หลง ผู้จัดการแผนกการมาตรฐาน ฝ่ายหน่วยตรวจ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
  • การบรรยาย “ความเคลื่อนไหวของกฎระเบียบ EU Timber” โดย นายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักรับรองการป่าไม้ กรมป่าไม้
  • การบรรยาย “ความเคลื่อนไหวของกฎระเบียบ EU ด้านสารเคมี ปี 2013” โดย นายณภัทร คุณาจิตพิมล ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎระเบียบสารเคมี บจก.แอดวานซ์ อินทิเกรตเตท ดิวิลอปเม้น เอเจนซี

Download : เอกสารสัมมนา